Program podeželja

 

Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa

Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

8

Spremljanje razvoja in zaznava sprememb rastlin je za pridelovalca izrednega pomena. Za dosego čim kakovostnejšega pridelka je nujno, da se rastlinam zagotovi optimalne pogoje in nemudoma ukrepa ob prvih znakih sprememb, ki bi lahko vodile tudi v kritične, stresne situacije, ko je npr. pojav bolezni ali škodljivcev na rastlinah. Ta del pa zahteva svoj čas in energijo, kar ima tako negativen finančni učinek in posledično tudi ekološkega, v smislu prekomerne preventivne zaščite s fito-farmacevtskimi pripravki in večjega okoljskega odtisa, ki je posledica pogostejše uporabe kmetijske mehanizacije.

V sklopu projekta je zato predlagana rešitev uporabe brezpilotnega letalnika, ki bo periodično zajemal podatke obdelovalnih površin oz. opazovanih rastlin. Postopek beleženja podatkov bo vključeval pseudo-hiperspektralni senzorski sistem, ki bo zajemal obogateno video vsebino. Po zajemu podatkov, bodo posamezne meritve senzorskega sistema v post-procesni fazi združene v skupno celoto, ki odseva digitalno različico obdelovalne površine. Na tej bo izveden postopek ugotavljanja vegetacijskega indeksa, za potrebe bolj poglobljene analize pa bo uporabljenih več takšnih digitalnih predstavitev, ki bodo razkrile kaj se je z rastlino dogajalo skozi čas v različnih fenofazah rastlin. Vse to z možnostjo napovedi kritičnih situacij in pravočasnega ukrepanja.

Aktivnosti projekta predvidevajo več faz. Te povzemamo v naslednjih alinejah:

Predstavljen sistem za pridelovalca predstavlja pomembno pridobitev. Ker lahko deluje popolnoma avtonomno, ne zahteva dodatnega vložka v smislu porabljenega časa. Obenem sistem vidi več kot vidi pridelovalec s svojimi očmi, pregled pa lahko opravi pogosteje, kot bi ga opravil pridelovalec sam. Rezultat pregledov omogoča poglobljeno analizo, ki zajema tudi predvidevanje razvoja in predlaga ukrepe za nadaljnje posege pridelovalca.

74.994,76 €


Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

Pametno kmetijstvo - senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence Slokva, Zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p.

8

Pametno kmetovanje lahko predstavlja izjemno podporo pri doseganju prehranskih izzivov prihodnosti, npr. kako nahraniti 9 milijard ljudi do leta 2050, kako doseči cilje trajnostnega razvoja in kako izboljšati konkurenčnost kmetov. V okviru projekta bomo razvili inteligentni sistem za monitoring in predikcije v kmetijski rastlinski pridelavi. Sistem bo zgrajen iz senzorskih postaj, ki bodo namensko razvite za spremljanje parametrov, ki pomembno vplivajo na kakovost in razvoj bolezni na kmetijskih kulturah. Razviti senzorski sistemi bodo mobilni, avtonomni, primerni za uporabo ob različnih vremenskih pogojih, omogočali bodo samodejno lociranje na kmetijskih površinah, zajete podatke pa bodo pošiljali v oblak, kjer se bodo shranjevali za pregled oziroma nadaljnje analize. V okviru projekta bodo vključena kmetijska gospodarstva razvite senzorske sisteme namestila na kmetijske površine in spremljala ter beležila pojav bolezni ter drugih neželenih situacij na različnih kmetijskih kulturah. Izvajala se bo dnevna kontrola kmetijskih kultur, kjer bodo postavljene senzorske postaje in se bo beležil pojav vsake nepravilnosti oz. bolezni na kmetijski kulturi. V okviru projekta se bomo med drugim fokusirali na kmetijsko kulturo krompir, in sicer bo kmetijski partner za namen projekta nasadil krompir, ki ga ne bo tretiral z nobenim sredstvom in bo služil za učenje inteligentnega sistema. Vsi ti zajeti podatki bodo predstavljali učno bazo na podlagi katere se bo učila umetna inteligenca, ki se bo poskušala naučiti v naprej predvideti pojav določenega neželenega stanja na določeni kmetijski kulturi. S takšnim pristopom se bo zmanjšala preventivna in kurativna uporaba fitofarmacevtskih sredstev, predvsem fungicidov. Prav tako bo kmet lahko vedno preko spletne aplikacije spremljal parametre, kot so vlaga, temperatura, vrednost dušika, vetrovnost ipd., na svojih kmetijskih površinah in se na podlagi tega odločal o ukrepih. Učenje sistema bo za določeno kmetijsko kulturo potekalo samo enkrat, ko bo sistem dobro naučen, pa ga bo mogoče uporabljati na poljubnem kmetijskem gospodarstvu.

Izvedene aktivnosti:

  • Študij strokovne literature - določitev pomembnih parametrov, ki vplivajo na razvoj bolezni ter posledično kakovost kmetijskih pridelkov.
  • Razvoj senzorskih sistemov za meritve parametrov na kmetijskih površinah, kjer je posajena določena kmetijska kultura.
  • Zasaditev kmetijske kulture, na kateri se ne bo uporabljalo fitofarmacevtskih sredstev in se bo uporabljala izključno za učenje razvitega inteligentnega sistema.
  • Postavitev senzorskih sistemov na različnih kmetijskih kulturah (na kmetijah partnericah projekta).
  • Zajemanje podatkov iz senzorjev ter reden dnevni pregled stanja opazovanih kmetijskih rastlin ter vnos podatkov v baze (na kmetijah partnericah projekta).
  • Razvoj sistema za on-line spremljanje parametrov na kmetijskih zemljiščih (vlaga, temperatura zraka, temperatura zemlje, prisotnost dušika).

74.500,87 €


Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

5

Hmelj je trajnica, zato je hmeljarjeva izbira sajenja prave sorte toliko bolj pomembna. Odločitev za hmeljarja ni enostavna, saj mora upoštevati številne dejavnike, od katerih sta najpomembnejša tržna zanimivost sorte in odpornost na bolezni in škodljivce. IHPS je v zadnjih dveh letih vpisal več novih sort, pri čemer trenutno kažejo različno tržno zanimivost in odpornost na bolezni. Med predstavniki prve skupine sort je nedvomno Styrian Wolf, ki se je v zadnjih 3 letih razširil kar na 36 hektarjev in na drugi strani Styrian Eagle, ki je ena izmed najbolj odpornih sort hmelja, a je posajena šele na prvem hektarju.

Na IHPS poteka vzgoja novih sort hmelja že več kot 60 let, rezultat tega je v zadnjih 4 letih vpisanih 6 novih sort. Preizkušanje pridelave teh sort v različnih agroekoloških pogojih poteka delno v okviru strokovne naloge »Introdukcija hmelja«. V okviru te naloge smo za leto 2018 predvideli le preliminarni poskus časa rezi pri sorti Styrian Wolf, a le na 1 lokaciji, saj zaradi omejenih sredstev več ni možno izpeljati. Glede na to, da se sorta širi tudi izven Savinjske regije smo v predlaganem pilotnem projektu predvideli razširitev tega poskusa na več lokacij ter tako vključili tudi statistično različni regiji, Koroško in Savinjsko. Hkrati bomo v predlagani pilotni poskus vključili sorto Styrian Eagle, ki izraža višjo odpornost na primarno okužbo s hmeljevo peronosporo in je zaradi visoke odpornosti na verticilijsko uvelost hmelja primerna za sajenje na okužene površine po opravljeni karantenski premeni, kar za sorto Styrian Wolf žal ne moremo navesti.

Čas rezi posamezne sorte je eden od najpomembnejših agrotehnoloških ukrepov in se med sortami zelo razlikuje, ima pa pomemben vpliv na rast in razvoj sorte ter v končni fazi na njen pridelek in kakovost pridelka. V predlaganem pilotnem projektu bomo pri obeh navedenih sortah izvedli 3 različne termine rezi, in sicer bomo rezali 25. marca, 5. aprila in 15. aprila v Savinjski regiji in v Koroški z nekaj dnevnim zamikom. V času vegetacijske sezone bomo opravili na vseh lokacijah 12 opazovanj, pri katerih bomo popisali nastop fenofaz ter pojav boleznih znakov. Nasadi bodo oskrbovani v skladu z dobro agronomsko prakso in v skladu z navodili prognostično signalizacijske službe IHPS.

Poskusi bodo postavljeni pri vseh 3 KMG in na IHPS, vsaka sorta na 2 lokacijah in pri 150 rastlinah, vzorčenje bo potekalo v 3 ponovitvah. V času tehnološke zrelosti bomo stehtali pridelek za vsak termin rezi in vzeli vzorce za analizo na vsebnost vlage za preračun v pridelek suhe snovi ter vsebnost alfa-kislin. Čas tehnološke zrelosti in s tem obiranja/vrednotenja poskusov bomo določili na podlagi vsaj 3 zaporednih vzorčenj storžkov za vsako sorto posebej, ki jih bomo analizirali na vsebnost vlage in alfa-kislin. Ob koncu sezone bomo tako preračunali hektarski donos alfa-kislin na hektar (obe sorti spadata med visoko grenčični sorti) in pridelek/ha, za vsako obravnavanje ločeno (skupno imamo 12 obravnavanj: 2 sorti, 3 ponovitve, vsaka sorta na 2 lokacijah). Rezultate bomo primerjali ter jih statistično ovrednotili z Duncanovim testom mnogoterih primerjav.

Z namenom določanja poljske odpornosti bomo v času obiranja ocenili pojav bolezni in škodljivcev na storžkih obeh sort in vseh obravnavanj na različnih lokacijah. Vzorčenja bomo opravili na končnem traku obiralnega stroja v obsegu 10-15 L. Iz vzorca bomo v laboratoriju naključno izbrali 400 storžkov in jim ocenili stopnjo prizadetega tkiva (Skala 0-4: 0 = brez okužbe, 1 = do 1 %, 2 = 1-5 %, 3 =5-20 %, 4 = nad 20 %). Iz dobljenih podatkov bomo določili indekse obolelosti in deleže okužb posameznih bolezni na storžkih.

74.987,79 €


Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

5

V okviru projekta bomo na treh pilotnih kmetijah, ki imajo svoje kmetijske površine na VVO in OMD in se nahajajo v dveh statističnih regijah (Prekmurje in Primorsko-Notranjska), vzpostavili primere dobre prakse trajnostnega in konkurenčnega ekološkega kmetovanja, tudi v smislu trajnostnega upravljanja s tlemi, kot enim od najbolj pomembnih naravnih virov ter sožitje kmetovanja, pridelovanja zelišč in čebelarjenja s ciljem trajnostne pridelave hrane.

Na vse tri kmetije bomo prenesli znanje s področja pridelave alternativnih poljščin (konoplje, lana, rička, ajde, kamuta) in zelišč ter sibirskih borovnic na eno od kmetij s ciljem dodelave agrotehnike pridelave oziroma prenosa znanja tehnologije pridelave za tiste, ki jih na kmetijah še ne pridelujejo, ter oblikovanja trajnostnega kolobarja v ekološki pridelavi. Prenesli bomo tudi znanje za razširitev sortimana pridelkov/izdelkov iz poljščin in zelišč na kmetijah (luščenje semena, čiščenje pridelka semena, sestavljanje ptičje hrane, hladno luščene kaše, zeliščne čaje, hladno stiskanje v olje, mešanje olj v obogatena olja) ter znanje (na dve kmetiji) oziroma dopolnitev znanja (na eno kmetijo) o čebelarjenju ter izdelovanju različnih izdelkov s področja čebelarjenja in področja apiterapije. Zgodbo bomo zaokrožili s priglasitvijo dopolnilnih dejavnosti na eni od kmetij in z uvajanjem prodaje novih, zanimivih in konkurenčnih izdelkov/pridelkov preko spletne prodaje oziroma na domu s ciljem povečanja konkurenčnosti.

Vpeljali oziroma pravilno razvrstili bomo v kolobarju različne alternativne poljščine in zelišča, ki ne potrebujejo intenzivne pridelave, omogočajo pa stabilen kolobar in omogočajo različne zanimive pridelke/izdelke na kmetiji. S pravilnim vrstenjem se ohranja rodovitnost tal ter omogoča kontinuirana paša za čebele, obenem pa se tvorijo različni za trg zanimivi izdelki na kmetiji. Na kmetijah si bo moč ogledati tak način kmetovanja in ga prenašati na druge kmetije ali pridobivati nove, lastne ideje za vpeljevanje trajnostnega kmetovanja.

S pravilno agrotehniko ohranjamo tudi čisto podtalnico in jo zavarujemo pred morebitnih izpiranjem hranil. Zaradi zmanjšanja hodov po njivi in uporabe organskih gnojil, za katere se ne porabi veliko energije in ki so narejena bližje lokaciji uporabe, se zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov. S pospeševanjem pridelave zelišč se zmanjšuje nabiralništvo v naravi in s tem ohranja biodiverziteta v naravi. Na ohranjanje narave pa delujemo pozitivno tudi s pospeševanjem čebelarjenja med kmetovalci, saj so čebele zelo pomembne tudi v naravnem okolju.

Poleg predstavljene vzpostavitve demonstracijskih poskusov na kmetijah bomo na začetku analizirali probleme, ki se pojavljajo, naredili protokole za izvajanje demonstracijskih poskusov, izvajali analize tal, pridelanega semena ter olj in opazovali posevke ter ob zaključku sezon naredili analizo prenosa novih praks s ciljem morebitne potrebne dodelave za naslednje leto.

Prenos znanja v prakso bo potekal na različne načine vsa tri leta trajanja projekta s poudarkom v zadnjem letu. Omogočen bo prost dostop do rezultatov projekta; le-ti bodo sproti objavljeni na spletni podstrani projekta, ki bo vzpostavljena na spletni strani vodilnega partnerja IHPS. Udeležba na dogodkih bo dostopna za vse, ki bodo to želeli.

74.988,20 €

Model certificiranja slovenske zelenjave Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

6

Na kmetijah, ki smo jih vključili v ta projekt, bomo spremljali pridelavo različne vrste zelenjave do spravila pridelka. Določili bomo način certificiranja pridelka zelenjave pred ponudbo na trg. Pridelek zelenjave bomo certificirali oziroma registrirali z unikatnim modelom in s tem zaščitili pred možnostjo prodaje zelenjave neslovenskega porekla pod slovenskim imenom.

Prenos tega modela na vse zelenjadarske kmetije bo omogočeno z dodelitvijo šifer posameznim vrstam zelenjave. S tem bo lažje spremljanje stanje na področju pridelave slovenske zelenjave za male kupce in velike trgovske verige. Služilo bo lahko tudi za namen subvencioniranja, načrtovanja pridelave zelenjave v Sloveniji, izpolnjevanje ciljev strategije »Zagotovimo si hrano za jutri« in izpolnjevanje ciljev programa razvoja podeželja.

75.000 €


Naslov projekta Vodilni partner

Št.

partnerjev

Cilj projekta

Višina odobrenih

sredstev

Spektroskopija v realnem času za optimizacijo pridelka glede na spremljanje hranil v zemlji

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma

7

Pojav tehnologij, kot so inteligentni senzorski sistemi, GPS in Internet je spodbudil razvoj uspešnejšega in okolju prijaznejšega kmetijstva, ki kmetijskim proizvajalcem omogoča, da spoznajo in s tem izpopolnijo razlike med variacijami znotraj polja z upravljanjem virov in vložkov gnojil tako, da se prilagodi dognojevanje realnim potrebam, da se zmanjšajo negativni vplivi na okolje ter da se poveča produktivnost. Za lažje upravljanje pomembnih kmetijskih virov, raziskovalci Univerze v Ljubljani razvijajo laboratorijske postopke analize NPK elementov v zemlji in laboratorijski senzor hranil, ki ga lahko zakopljemo v približno globino korenin kjer z uporabo metode spektralne impedance lahko izmeri vsebnost želenih elementov v zemlji. Ta senzor, ki deluje na principu impedančne spektroskopije, lahko v realnem času meri tudi vlago v tleh in koncentracije hranil, ustrezne podatke pa prenaša po brezžičnem omrežju na mobilno platformo uporabnika. Tovrstna senzorska platforma je lahko v primerni konfiguraciji uporabna kot vozlišče v omrežju senzorjev, ki se razprostirajo na velikem območju kmetijskih površin.

Cilj precizne kmetijske proizvodnje je v sposobnosti optimizacije donosov glede na vložke, hkrati pa ohranja osnovne vire, kot so voda, gnojila itd. Trenuten razvoj znanosti omogoča razvoj digitalnih senzorskih tehnologij, uporabnih na celotnem področju pridelave hrane, saj omogočajo sprotne meritve in prenos podatkov v center, ki analizira potrebe po dodajanju fosfatov, nitratov ali kalija v zemljo.

Namen tega projekta je sprotno spremljanje hranil v zemlji zaradi kvalitetnejšega in optimalnejšega pridelka. Za to moramo razviti algoritme za prepoznavanje vsebnosti vzorcev zemlje z uporabo elektrokemijske impedančne spektroskopije in vis-NIR spektroskopije. Kvantitativni modeli omogočajo umerjanje na podlagi kar 100 izbranih označenih vzorcev, ki jih je treba uporabiti za hitro analizo tisočih vzorcev, na terenu ali v laboratoriju. Uporaba te tehnologije s hiperspektralnimi posnetki in naprednimi prostorskimi statističnimi metodologijami omogoča sprotno oceno vsebnosti NPK in Mg elementov na velikih poljskih površinah. Za doseganje tega cilja moramo v prenosni platformi zagotoviti model vezja, ki ustreza podatkom spektralne informacije o komponentah vsebnosti vzorcev zemlje.

Predlagani projekt se bo osredotočil na tri glavne faze aktivnosti:

1.         Opredelitev postopka obdelave vzorca za optimizacijo pridelka

2.         Stanje hranil v zemlji z uporabo impedančne spektroskopije

3.         Spremljanje rezultatov in dopolnjevanje metodologije.

75.000,00 €

Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

5

Reje govedi v Sloveniji so relativno majhne v primerjavi s povprečjem v govedorejsko razvitih evropskih državah. Iz tega razloga smo pri prireji mleka in mesa v manj ugodnem položaju, še posebej, če poleg velikosti kmetijskih gospodarstev upoštevamo razdrobljeno posestno strukturo. Rejci govedi iz tega razloga iščejo poti racionalizacije svojih opravil, da bi jim čim več časa ostalo na razpolago za načrtovanje in izboljševanje prireje.

Tako si je, rejec vključen v projekt, zamislil avtomatski dozator napravo za krmljenje koruzne silaže kravam molznicam, s katerim bi:

  • preprečil pretirano konzumacijo koruzne silaže kravam, ki le te ne potrebujejo v večjem obsegu,
  • preprečil negativne posledice pretiranega zauživanja koruzne silaže, ki vodi v zamaščenost krav ter v zdravstvene in plodnostne motnje, kot so težke telitve, pojav ketoz in acidoz po telitvi, ter v hujših primerih onemoglost in celo pogin krav in
  • racionalneje izrabljal doma pridelano krmo in s tem zmanjševal izpuste amonijaka in toplogrednih plinov, zmanjšal porabo vode in ohranjal podtalnico in naravo kot celoto.

74.200,00 €

Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA 8 Pilotni projekt bo obravnaval področje neposrednega trženja pridelkov in izdelkov s kmetij ter področje kratkih verig, v povezavi s predelavo, komuniciranjem s kupci in širšo javnostjo, promocijo ter zmanjševanjem negativnega vpliva na okolje zaradi odpadne embalaže.
Projekt "Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig" je namenjen izboljšanju učinkovitosti neposrednega trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov. Kmetije se sicer vedno pogosteje odločajo za neposredno trženje, vendar najpogosteje hitro obstanejo na določeni ravni in ne izkoristijo v celoti možnosti, ki jih ta način prodaje ponuja. Pogosto tudi hitro prenehajo, predvsem zaradi odsotnosti znanj s tega področja in nepripravljenosti na težave, ki jih neposredno trženje na kmetijah prinese.
Pilotni projekt bo analiziral načine in učinkovitosti neposrednega trženja na partnerskih kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z različnimi oblikami neposrednega trženja. Obravnaval bo tudi možnosti izboljšav na področju razvoja novih izdelkov, prilagajanja cenovne politike izbranim prodajnim potem, komuniciranja s kupci in širšo javnostjo ter zunanjih elementov (podobe) neposrednega trženja. Preverili bomo tudi potencialne prednosti, ki jih imajo ekološke kmetije z neposrednim trženjem v primerjavi s konvencionalnimi, ki tudi neposredno tržijo.
Dodatno bo pilotni projekt obravnaval tematiko zmanjševanja količine odpadne embalaže.
74.957,05 €
Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE 6 Na štirih kmetijskih gospodarstvih, ki so partnerji projekta, bomo v okviru praktičnega preizkušanjah v čredah krav uporabili izboljšani postopek embriotransferja, ki predstavlja novost v slovenski govedoreji ter s katerim lahko v kratkem času v domači čredi razmnožimo najboljšo kravo molznico in dobimo v enem letu več njenih potomcev z odličnim genetskim potencialom.
Za ta postopek je Aleksander Plavšić dr. vet. med., ki je vodja organizacije za embriotransfer pri partnerskem podjetju Vets4science, znanje in izkušnje pridobil na daljšem usposabljanju v Argentini pri eni najboljših raziskovalnih skupin s tega strokovnega področja na svetu, ki jo vodi Daniel F. Salamone, DVM, MS, PhD.
Izvedli bomo 30-40 embriotransferjev in spremljali uspešnost obrejitve s tem postopkom, ki omogoča zelo hiter napredek genetskega potenciala črede za prirejo mleka. Posebno pozornost bomo posvetili transferjem zamrznjenih zarodkov najboljših krav molznic v času vročinskega stresa in ugotovili stopnjo brejosti v takšnih razmerah.
Na manjši partnerski kmetiji, ki kmetuje na območjih z omejenimi dejavniki, bo embriotransfer izveden na kravah, ki bodo nadomestne matere za embrie krav z visokim genetskim potencialom iz čred na ostalih kmetijskih gospodarstvih. Tako bo preizkušena možnost vzreje plemenskih telic visokega genetskega potenciala, rojenih s pomočjo embriotransferja na manjših kmetijah, ki so opustile prirejo mleka, vendar zaradi naravnih danosti absolutnega travinja, še vedno redijo govedo.

Ključni rezultat projekta bo analiza izvedljivosti prenosa tega izboljšanega postopka embriotransferja v slovensko prakso, ki bo temeljila na izvedenih praktičnih preizkusih postopka.
Rezultat projekta bo vsaj 50 telet, ki bodo imela visok genetski potencial za prirejo mleka; tako teličke, ki bodo v prihodnjih letih vključene v čredo krav molznic, kot bikci, ki bodo predvidoma vključeni v vzrejališča plemenskih bikov za celotno populacijo krav v Sloveniji.
Konkreten rezultat projekta bo tudi 250- 300 zamrznjenih zarodkov najboljših krav molznic partnerskih kmetij, torej 250-300 zarodkov treh pasem (rjave, lisaste in črno-bele) z izjemno visokim genetskim potencialom, ki jih bomo lahko uporabili za obrejitev nadomestnih mater (telic ali krav), tako v času izvajanja projekta, kot tudi po zaključku projekta.
Načrtovane aktivnosti prenosa znanja in razširjanja rezultatov projekta, ki jih bomo izvedli v drugem letu izvajanja projekta, bodo prispevale k večji informiranosti ter zavedanju tako rejcev, kot tudi strokovnjakov, o uspešnosti tega postopka v reprodukciji in selekciji visoko-proizvodnih krav.
Glavna dolgoročna korist rezultatov projekta bo hitrejši napredek genetskega potenciala v čredah molznic in hitrejše povečanje mlečnosti krav. Na dolgi rok bodo korist od rezultatov projekta imeli vsi rejci krav molznic v Sloveniji, saj bodo imeli na voljo seme s pomočjo embriotransferja rojenih plemenskih bikov z višjim genetskim potencialom.
Z rezultati pilotnega projekta bomo prispevali k povečanju produktivnosti, manjšim emisijam toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, varovanju narave, ohranjanju kmetovanja na OMD in prilagoditvi reje govedi podnebnim spremembam ter s tem k uresničevanju ciljev resolucije Zagotovimo si hrano za jutri ter Programa razvoja podeželja 2014-2020.
75.000,00 €
Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za cviček PTP (Cviček PTP) KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO 8 Vino cviček slovi po svoji posebnosti, lahkotnosti in svežini ter pitnosti. Vendar so raziskave, ki bi povečevale kakovost vina cviček redke in pravzaprav jih je izjemno malo. Zadnji rezultati so bili pridobljeni v zvezi z raziskavami na KIS-u projekta z naslovom Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP. Rezultati pridobljeni v projektu so bili: določen profil polifenolov, profil antocianov, mikrobiološko sliko ter ostanke FFS v 20 stekleničenih vinih cviček PTP. Cilj pilotnega projekta je tako dvojen, prvič, da se določi tehnologija pridelave grozdja v vinogradu in drugič, da se pripravi protokol predelave grozdja v visoko kakovostni cviček.
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta pomembno prispevali k učinkovitejši pridelavi cvička (izboljšana kakovost vina cviček) in tako prispevali k povečanju njegove kakovosti,   prepoznavnosti ter hkrati prispevali k ohranjanju rodovitnosti tal, zadrževanja vode v tleh in se tako bolj prilagodili klimatskim spremembam. Poskrbeli bomo za redčenje grozdja z namenom boljše kakovosti vina, izvedba ročnega razlistanja ter zmanjšanje uporabe fungicidov zaradi izboljšane mikroklime v listni steni vinske trte. Z hiperreduktivna vinifikacijo, uporaba inertnih plinov, kontrolirana fermentacija, kontrola kisika in CO2, biološki razkis pa bi pridobilo protokole pridelave cvička in izboljšali kletarsko znanje ter vpeljali precizno enologije za pridelavo visokokakovostnih cvičkov, ki bodo sadni, sveži in prefinjeni.
74.995,10 €
Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje (Cannabis sativa L.) za pridelavo socvetja na slovenskih kmetijah SLOKVA, ZAVOD ZA RAZVOJ NEIZKORIŠČENIH POTENCIALOV, SO.P. 8 V okviru pilotnega projekta bomo na petih pilotnih kmetijah, ki imajo svoje kmetijske površine v dveh statističnih regijah (Jugovzhodna Slovenija in Koroška), vzpostavili primere dobre prakse trajnostnega in konkurenčnega pridelovanja navadne konoplje za socvetje, tudi v smislu trajnostnega upravljanja s tlemi, kot enim od najbolj pomembnih naravnih virov in hkrati doseganja čim večje dodane vrednosti v pridelavi. Na kmetijah si bo moč ogledati trajnosten način pridelovanja navadne konoplje za socvetje in ga prenašati na druge kmetije ali pridobivati nove, lastne ideje za vpeljevanje trajnostnega in hkrati konkurenčnega kmetovanja.
Problem v tehnologiji pridelave navadne konoplje v praksi je, da znanje sicer ostaja iz preteklosti, ko je bila njena pridelava še dovoljena, vendar le to bazira v glavnem na ročnem delu. Poleg tega je bil v preteklosti pridelek seme za olje ali stebla za vlakna, v današnjem času pa je zanimiva pridelava konoplje za žetev socvetja, ki se uporabi bodisi za čaj ali nadaljnjo predelavo v različne za trg zanimive izdelke. Pri pilotnem projektu se bomo osredotočili na zgodnje sorte navadne konoplje (Cannabis sativa L.) s sortne liste EU s kratkim časom cvetenja ter jih sejali kot glavni posevek in kot naknadni posevek. V okviru projekta bomo v praksi na kmetijah optimizirali čas setve glede na lokacijo pridelave in vpliv količine semena za setev ter način razporeditve rastlin na končni pridelek socvetja. V času dozorevanja socvetja bomo tedensko izvajali analizo rastline s ciljem pokazati v praksi, kdaj je najbolj smiselno izvesti žetev socvetja različnih sort navadne konoplje, da se bo to pokazalo z največjim pridelkom suhega socvetja.
Na kmetije bomo prenesli tudi znanje o pravilni agrotehniki pridelave navadne konoplje, s katero ohranjamo tudi čisto podtalnico - jo zavarujemo pred morebitnim izpiranjem hranil. Zaradi zmanjšanja hodov po njivi in namesto mineralnih gnojil in drugih sintetičnih pripravkov uporabo organskih gnojil, za katere se ne porabi veliko energije in ki so narejena bližje lokaciji uporabe, se zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov.
Partnerstvo vključuje šest kmetijskih gospodarstev, od katerih imata dva mladega prevzemnika, pet jih je organiziranih kot kmetija, eden ni organiziran kot kmetija, dva imata v uporabi več kot 10 ha kmetijskih zemljišč in trije pod 10 ha. Vodilni partner je pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ter ni registrirana za opravljanje dejavnosti trgovine, in sicer Zavod SLOKVA so. p.. En partner, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), je registriran za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, opravlja dejavnost svetovanja ter je kmetijsko gospodarstvo, ki ni organizirano kot kmetija. V projekt smo vključili tudi člana partnerstva, ki ustreza točki č pri merilu sestava partnerstva, in sicer pravno osebo Blažka Čas s. p.. Blažka Čas s. p. je partner, ki bo izvajal administrativno tehnična dela, informiranje udeležencev, motivacijska srečanja, nudil pomoč pri izvajanju preizkusov na kmetijah, sodeloval pri izdelavi brošure ter izdelal multimedijsko vsebino (avdio-video posnetek) s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za širšo javnost.
Na začetku projekta bomo analizirali probleme, ki se pojavljajo na posameznih kmetijah, vključenih v partnerstvo, naredili načrte za izvajanje demonstracijskih poskusov, izvajali analize tal, izdelali gnojilne načrte za pridelavo konoplje ter o tej tematiki usposabljali vključene kmetije, opazovali in vrednotili posevke v poskusih, usposabljali kmetije na področju trajnostne pridelave navadne konoplje ter ob zaključku obeh sezon naredili analizo prenosa novih praks.  
Prenos znanja v prakso bo potekal na različne načine obe leti trajanja projekta s poudarkom v drugem letu. Omogočen bo prost dostop do rezultatov projekta.
73.723,02 €


Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali UNIVERZA V MARIBORU 9 Namen projekta je testirati in v prakso uvesti alternativo obstoječim praksam, ki se trenutno uporabljajo pri (globokem) nastilju pri vzreji različnih vrst domačih živali in s tem vpeljati novo (do sedaj še dokaj neznano) tehnologijo pri proizvodnji in reji domačih živali, ki bo imela pozitivne učinke na rejo živali, ekonomiko proizvodnje in ohranjanje okolja. Znano je, da pri živinorejskih in mešanih kmetijskih gospodarstvih strošek nastilja vpliva na ekonomske kazalnike in posledično na njihovo konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. Zato je iskanje alternativ iz materialov, ki se pojavljajo kot stranski proizvod poljedelske proizvodnje, smiseln in s tem razviti morebitno novo poslovno idejo na kmetijskih gospodarstvih. V mislih imamo nastilj iz slame ki je rezana in odprašena ter različnih struktur (novi tehnološki pristop pridobivanja nastilja). Takšen nastilj bomo testirali pri vzreje pitovnih piščancev, konjev in prašičev v okviru poskusov na več kmetijskih gospodarstvih in ga primerjali z drugimi vrstami nastilja, ki se trenutno uporabljajo na kmetijskih gospodarstvih. Rezultati bodo pokazali prednosti, slabosti, pomanjkljivosti in priložnosti ki bodo kvalitativne in kvantitativne in bodo vezane na uspešnost reje proizvodnih živali, izboljšanje učinkov na okolje ter izboljšanje ekonomskega položaja kmetij. Iz rezultatov bodo podana ocena in priporočila na podlagi uporabnosti (vzdržljivost nastilja, etoloških vplivov na živali, okoljski vidik) in ekonomičnosti uporabe tega nastilja. Zaradi vzporedne analize še drugih vrst nastilja, bodo dobljeni rezultati predstavljali metodološko in primerljivo relevantnost. 74.067,44 €
Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi krškopoljski prašič KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO 10 Slovenska avtohtona pasma krškopoljski prašič slovi po boljši kakovosti mesa v primerjavi s sodobnimi pasmami. Pri tem razumemo kakovost mesa v najširšem pomenu, torej kot kakovost mišičnine in mastnine. Vendar pa so raziskave, ki so se ukvarjale s kakovostjo mesa pri tej pasmi redke in pravzaprav je izjemno malo znanstveno potrjenih rezultatov. Zadnji rezultati pridobljeni v projektu TREASURE kažejo na to, da je pri tej pasmi še vedno prisotna visoka pojavnost mutacije na genu RYR1, za katero je znano, da negativno vpliva na lastnosti kakovosti mesa (bolj natančno mišičnine).
Cilj pilotnega projekta je tako dvojen, prvič, da se ta alel iz populacije postopno izloči (uvede načrt in postopek na nivoju kmetije za izločevanje alela), in drugič, da se z projektom bolje spozna kakšna je kakovost mesa te pasme, da se identificira lastnosti kakovosti mesa in njihovo variabilnost, in oceni katere lastnosti, ki bi jih v bodoče lahko vključili v rejski program in jih upoštevali pri odbiri plemenskih živali ter tako s tem dolgoročno zagotovili in ohranili kakovost mesa pri tej pasmi.
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta pomembno prispevali k učinkovitejši reji avtohtone pasme na vseh kmetijah s to pasmo prašičev (dolgoročne izboljšave končnega produkta) in tako prispevali k strateškim ciljem razvoja ohranjanja genskega vira avtohtone pasme, ohranjanja biodiverzitete in diverzitete hrane, ter prispevka k ohranjanju okolja saj gre za manj intenzivne reje, ki manj bremenijo okolje (kar so ključni poudarki vseh nacionalnih in EU strategij). Odbira, ki bi bila načrtna, bi povečevala učinkovitost reje živali, s tem posredno prispevala tudi k zmanjšanju emisij. Pasma je naravno prilagojena na razmere v Sloveniji in sicer v nasprotju s sodobnimi pasmami jo je možno rediti na prostem. Tako je tudi bolj prilagodljiva na podnebne spremembe, saj se naravno prilagodi spreminjajočemu okolju.
74.992,50 €
Slovenski ingver ZDRUŽENJE ZA PRENOS ZNANJA NA PODEŽELJU 5 V projektnem partnerstvu svetovalnega Združenja za prenos znanja na podeželju, dveh ekoloških kmetij, mreže ekoloških kmetij Bio s kmetij in video produkcijske hiše želimo izvesti praktični preizkus pridelave ingverja v Sloveniji.
Ekološki ingver je priljubljen in nepogrešljiv artikel vsake ekološke trgovine in pridelovalca v Sloveniji še nimamo. Posledično nimamo dobre ocene o lastni ceni ingverja in ali bo s prodajno ceno poleg stroškov ogrevanja možno ustvariti še kaj dodane vrednosti.
V projektu bomo izvedli praktični preizkus pridelave ingverja pod različnimi pridelovalnimi pogoji. Na podlagi pozitivni rezultatov preizkusa se bodo pripravila tehnološka navodila oz. priporočila za prenos oz. razširjanje znanja.
Pridelava slovesnega ingverja je zanimiva še iz vidika mreže ekoloških kmetij Bio s kmetij, saj se inovativno surovino odpira možnost več izvirnih izdelkov, ki jih bodo lahko člani mreže ponudili na trgu.
74.770,37 €
Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah v času podnebnih sprememb (EKOMALE) INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE 8 V času podnebnih sprememb potrebujemo nujne, hitre in učinkovite ukrepe, ki jih bo mogoče implementirati v praksi, kar bo zelo učinkovito prikazano v tem projektu. Potrebni so ukrepi, ki na eni strani zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb, na drugi strani pa so potrebni ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam. V projektu bomo prikazali povezovanje in učinke stroke, tehnične podpore, kmetijske politike in implementacijo v praksi na kmetijah, ki ta znanja potrebujejo.

To pomeni uvajati nove tehnološke postopke gospodarjenja na kmetiji v sožitju z naravo, geografsko lego kmetije in z resursi ter znanji, ki jih že imajo na kmetiji ter te nadgraditi z novimi tehnološkimi znanji in inovativnimi pristopi. Kmetije potrebujejo konkretne rešitve, kako izboljšati ekonomiko na kmetiji, ki jo s konvencionalnim kmetovanjem, ki je bolj primerno za kmetije večjega obsega, niso dosegli. V projektu je poudarek na umnem gospodarjenju z naravnimi viri, učinkoviti dostopnosti do dela in znanja ter posledično vzpostavitvi odporne in konkurenčne pridelave in predelave hrane.
Spremenile so se tudi tržne razmere, saj kupci želijo imeti zdravo hrano. Slovenski kmetje težko konkurirajo tujim večjim pridelovalcem, zato je potrebno razviti nov in učinkovit model, ki bo zajemal vsa pomembna področja sodobnega kmetijstva, vse do okoljskih, agrotehničnih in tržnih vidikov. Prav tako nove proizvode potrebuje trg oz. potrošniki.

Projekt zaznamuje dober prenos praks in znanja vsem, ki jih potrebujejo z uvedbo 'mentorskih kmetij' ter prikazom na sejmih, s prikazom na kmetijah in s predavanji prek sodelujočih partnerjev ter objavami na spletni podstrani IHPS, facebooku, radiu, televiziji in člankih v strokovnih in poljudnih publikacijah.

V projektu bodo z različnimi metodami (ekološka in biodinamična pridelava, uvajanje pridelovanja medovitih zelišč) prikazani poudarki na dodajanju vrednosti pridelavi zelišč in alternativnih poljščin in s tem krepitev biotske pestrosti ter pestrosti kolobarja na slovenskih njivah. Poudarek bo tudi na ohranjanju visokodebelnih sadovnjakov in dodajanju dodane vrednosti na področju sadjarstva, dobrobiti živali, ohranjanju pasme krškopoljskega prašiča in čebele kranjske sivke, sonaravnem načinu kmetovanja (ekološki, biodinamičen, permakultura, povezana s tradicionalnimi znanji) ter vključevanju mladih na kmetijskem gospodarstvu, ki bodo sodelovali in se v prihodnosti morda navdušili za prevzem kmetije.
V projekt so vključene 4 pilotne kmetije, ki imajo svoje površine na OMD, nahajajo pa se v 3 statističnih regijah. 1 kmetija ima svoje površine na VVO. 2 kmetiji sta večji od 10 ha, 2 pa manjši od 10 ha. 1 kmetija ima mladega prevzemnika. Na 2 kmetijah imajo čebele, na 1 živinorejo. Na vseh kmetijah pridelujejo sonaravno. 1 kmetija je vključena v ekološko kontrolo. Na 2 kmetijah se kmetuje po biodinamičnih principih, 3 kmetije pa imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji.

V okviru projekta bomo na eni kmetiji prenesli znanje o vzreji krškopoljskega prašiča in predelave le tega v suhomesnate izdelke. Na vseh 4 kmetijah bomo uvedli oz. razširili pridelavo določenih zelišč in predelavo v izdelke, ki bodo razširile ponudbo na kmetijah. Na eni kmetiji bomo na novo registrirali dopolnilno dejavnost na kmetiji. Na eno kmetijo bomo prenesli znanja o dopolnilni dejavnosti na kmetiji. Na vseh 4 kmetijah pa znanja o aktualni zakonodaji, zagotavljanju varnih izdelkov za potrošnika in ekonomiki predelave. Na eni kmetiji bodo uporabili zelišča za razširitev svoje kulinarične ponudbe (izletniška kmetija). Na vseh kmetijah bomo uvedli nove produkte iz zelišč v kombinaciji s sadjem ter izdelki iz sadja in medom (odvisno od kmetije). Na vseh kmetijah bomo vzpostavili primere dobre prakse ekološkega, konkurenčnega in trajnostno naravnanega kmetijstva.
74.999,00 €
IZBOLJŠANJE PRAKSE IN PROCESOV NA PODROČJU SIRARSTVA KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ 5 V Sloveniji se vsakodnevno srečujemo s problemi vezanimi na varnost živil, kot tudi na izdelke katerih okus ni po godu potrošnikom. Kot specialistična služba spremljamo tehnološke napake, ki se pojavljajo v proizvodnih procesih mlečnih predelav na kmetijah. Velikokrat so težave z izdelavo izdelkov vezane na samo kvaliteto osnovne surovine-mleko. Napake se v prvi vrsti pojavijo že pri samem krmljenju živali (neprimerni obroki za molznice), sledijo napake molže (higiena rok, seskov, molznega stroja, higiena v hlevu) kar posledično zmanjša kvaliteto mleka in vpliva na izdelek, ki ga iz dotičnega mleka proizvajamo. Napake se pripetijo zaradi nepoznavanja smernic dobre higienske prakse: nepravilno rokovanje z opremo, higiena prostorov in materialov, čiščenje materialov za molžo ter nepoznavanja korektivnih ukrepov v primeru preseženih mej mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih faktorjev tveganja mleka.

Vodilni partner, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, s specialistko za higieno mleka in sirarstvo pokriva področje celotne Slovenije. Omenjena specialistka, ki je hkrati vodja projekta, je namreč edina specializirana svetovalka za področje sirarstva na katero se lahko obrnejo predelovalci mleka z območja celotne Slovenije. Zavod veliko dela opravi na terenu samem, kar pa še zdaleč ni dovolj. Potrebuje se prostor, katerega namen bo praktično izobraževanje predelovalcev mleka s celotne Slovenije, tako iz procesno-tehnološkega vidika (izdelava mlečnih izdelkov) kot tudi iz vidika pravilne uporabe smernic dobre higienske prakse. Na območju Slovenije je potrebno vzpostaviti poenoteno prakso in procese glede smernic dobre higienske prakse, saj bomo šele nato lahko dvignili kakovost mlečnih izdelkov. Predelovalce mleka je potrebno ozaveščati tudi o pomenu kvalitetnih surovin, to je o sami kvaliteti mleka. Predelovalce tako želimo naučiti tudi kako prirediti obroke za molznice z namenom izboljšanja kakovosti mleka.

Področje projekta se nanaša na živilstvo in hkrati na kmetijstvo (krmni obroki, vročinski stres, učinkovita poraba vode v kmetijstvu).

Da zagotovimo kakovosten mlečni izdelek moramo izboljšati proces in prakso na samem začetku, to je že pri prireji mleka. Največji poudarek pa moramo dati smernicam dobre higienske prakse, ki se pri nekaterih predelovalcih še ne izvajajo dosledno oz, je izvedba pomanjkljiva kar se na koncu izraža na sami kvaliteti mlečnega izdelka.

Ključne aktivnosti in rezultati projekta bodo:
-Izboljšati fizikalno-kemijskih lastnosti mleka s pomočjo ustreznih krmnih obrokov za različne vrste živali (krave molznice, koze in ovce) ter zmanjšanje vročinskega stanja pri živalih
-Izvajati ukrepe, ki bodo pripomogle k mikrobiološki neoporečnosti pri izdelavi mlečnih izdelkov in pri sami molži
-Izboljšati tehnološke postopke izdelave mlečnih izdelkov
-Usposobiti predelovalce mleka na področju smernic dobre higienske prakse, korektivnih ukrepov v primeru odstopanj in neskladij od kritičnih kontrolnih točk ter predstavitev zakonodaje (poudarek glede mikrobioloških in kemičnih analiz)
-Izvedba praktičnih preizkusov (hranjenje določenega deleža živali s senom, drugega z navadno silažo, različne mešanice krme; izdelava izdelkov različno krmljenih živali, da se ugotovi razlika v kakovosti izdelkov; izdelava izdelkov z različnimi mikrobiološkimi kulturami, da se ugotovi katera kultura je najprimernejša za določeno vrsto mleka - kravje, kozje, ovčje; izdelava izdelkov pri različnih temperaturah)
-Prenos znanja v prakso: izvedba demonstracije za 3 (ali več) kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva; izvedba 3 delavnic za 5 (ali več) kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva; izvedba delavnice za 5 (ali več) strokovnjakov s področja kmetijstva ali živilstva; izdelava 3 multimedijskih vsebin (audio-video posnetek); izdelava tiskanega gradiva, ki bo brezplačno dostopno javnosti.
-Razširjanje rezultatov s pomočjo 6 vrst komunikacijskih sredstev in organizacijo dveh dogodkov.
73.744,37 €


DIGITALIZACIJA NADZORA PROCESOV NA PODROČJU REJE GOVEDI VP RADLJE OB DRAVI VETERINARSKA POSTAJA D.O.O. 3 Splošni cilj projekta je ohranjanje narave, saj bo produkcija goveda bolj planirana, s tem pa bo za
isto količino produkta potrebnih manj živali. Na ta način bo proizvedena manjša količina negativnih vplivov na okolje kot posledica govedoreje.

Skozi svoje izkušnje je vodilni partner na terenu opazil, da imajo rejci probleme pri pravočasni izvedbi določenih opravil, ki so ključni pri produkciji živali. S tem mu nastajajo finančne izgube, težko si tudi planira svoj prosti čas.

Želimo ustvariti aplikacjo (prototip) za nadzor procesov na področju reje govedi, ki bi bila dostopna vsem rejcem govedi v Sloveniji (tudi najmanjšim). Z aplikacijo bo možen nadzor črede kjerkoli je dostop do interneta, možna pa bo tudi analiza reprodukcijskih parametrov v čredi rejca. Do sedaj je bila ta možnost dana le rejcem, ki oddajajo mleko.

Aplikacije bo rejce opominjala na izvedbo določenih opravil:
- pravočasna osemenitev krave po porodu,
- pravočasna osemenitev krave po pregonu,
- pravočasni pregled plemenic na brejost,
- pravočasna presušitev goveje plemenice.

Projekt je razdeljen na 7 faz:
1.Zbiranje podatkov
2.Analiza podatkov
3.Definicija potrebnih lastnosti aplikacije
4.Izdelava aplikacije
5.Zbiranje podatkov z uporabo aplikacije (nadzor pri vpisovanju rejca)
6.Analiza podatkov zbranih z uporabo aplikacije
7.Primerjava podatkov pred in po uporabi aplikacije.
73.691,95 €
Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin PEČAR BRANKO 4 Trenutno stanje na področju kmetijstva in natančneje sadjarstva potrebuje spodbudo na področju večjega izkoriščanja proizvodnega potenciala sadja (predvsem ekološkega), usposobljenosti za predelavo in pridelavo novih proizvodov povečanje dodane vrednosti sadja ter s tem povečanje tržne usmerjenosti.
V Sloveniji že proizvajamo sadna vina, vendar se ta niso komercialno razširila na trg. Trenutno je na slovenskem trgu v porastu zanimanje za jabolčno peneče vino ali s tujko cider-jem (nekateri ciderji v tujini vsebujejo sadne dodatke, največkrat jagodičevje). V tujini, predvsem Angliji, Franciji, Španiji, Novi Zelandiji, Združenih državah, Kanadi, v skandinavskih državah, pa tudi Nemčiji, Avstriji in Švici, predstavlja cider oziroma jabolčno peneče vino pomemben trg na področju penečih vin. Glede trga pa cider sega tudi na področje obrtniških piv. V Angliji predelajo tudi do 45% vseh svojih jabolk v jabolčno vino (200.000 ton), v celotni Evropi pa se predela v jabolčno vino okrog 9% vseh pridelanih jabolk. Pridelava sadnih vin zahteva znanja, ki v Sloveniji še niso splošno razširjena ali pa jih sploh ni. [1-9]

Združili bomo znanje slovenskih enologov (KGZS Zavod GO, TRS-GRO d.o.o. ter Biotehniška fakulteta - zunanji izvajalec) ter slovenskih pridelovalcev sadja, tako ekološke (Kmetija Slavec) kot intenzivne pridelave (Kmetija Pečar). Po znanje bomo segli tudi v tujino, in sicer na Cider & Perry Academy v Anglijo.
Razvili bomo nov kmetijski produkt - ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin, se podučili o samem postopku proizvodnje in ga testirali na dveh kmetijskih gospodarstvih. V okviru izvedljivosti prenosa razvitih rešitev v prakso bomo pripravili splošna navodila in smernice za predelavo sadnega penečega vina iz jabolk in malin ter rezultate projekta širili med kmetijska gospodarstva ter ostale zainteresirane za peneča sadna vina ter produkte ekološkega sadja.
Na ta način bomo spodbudili vlaganja v ekološko kmetijstvo, predelavo, razvoj in trženje kmetijskih ekoloških proizvodov. Kot dve kmetijski gospodarstvi, kjer so gonilna sila mladi (en je že prejemnik podpore Mladi prevzemnik, drugi ima namen za podporo zaprositi letos), vidimo prednost projekta tudi v spodbujanju mladih k kmetijstvu, širjenju znanj in proizvajanju novih produktov, pa tudi k povečanju poznavanja sadnih penečih vin med kmeti, ostalimi porabniki, predvsem pa med mladimi.

Projekt bo trajal tri leta. V prvem letu bo poudarek na zbiranju znanja - predvsem v tujini, in izvedbi prvih pilotskih poskusov, meritev in prve smernice za izboljšavo postopka. V prvem letu se bomo posvetili prilagoditvi in optimizaciji proizvodnega procesa, saj oboje sadje rodi v različnih obdobjih v letu. V prvem letu bomo tudi začeli z analizo izvedljivosti prenosa rezultatov v prakso. drugem letu bomo proizvod izboljšali, dodelali ter zapisali smernice in navodila za proizvodnjo penečega vina iz jabolk in malin na podlagi analiz in rezultatov prvega leta projekta. V tretjem letu bomo pilotski produkt testirali na dveh kmetijskih gospodarstvih, izvajali bomo prenos znanja v prakso ter širitev rezultatov s predavanjem, dnevom odprtih vrat, demonstracijami ter objavami v različnih medijih in družabnih omrežjih.
74.792,16 €

Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.5: Okolje in podnebne spremembe

iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa

Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev
Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE 13

Populacije travniških vrst ptic v zadnjih desetletjih ne upadajo le v Evropi, ampak tudi v Sloveniji. Največji upad je zabeležen pri travniških vrstah, ki gnezdijo na tleh (kosec, repaljščica). Gre za vrste, pri katerih je uspešnost gnezditve neposredno povezana z izvajanjem ustrezne (prilagojene) kmetijske rabe. Ukrep Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (v nadaljevanju VTR) je bil leta 2007 oblikovan z namenom zagotavljanja ugodnega stanja travniških vrst ptic. V vsebinsko nespremenjeni obliki se izvaja od leta 2007, kot KOP ukrep je bil vključen v Program razvoja podeželja 2007-2013 in je tudi del aktualnega Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Kmetje v izvajanje VTRja ne vstopajo množično, saj jim predpisane zahteve ravnanja (raba po 1.8., brez gnojenja, brez paše) pomenijo bistveni odmik od običajne kmetijske prakse. Od kmetov vse pogosteje dobivamo povratne informacije, da imajo pri izvajanju ukrepa kar nekaj težav. Na nekaterih območjih (npr. Ljubljansko barje) zelo veliko težavo povzroča pozen datum prve rabe (1.8.), ki je potreben zaradi zagotavljanja gnezditvene uspešnosti. Pozna košnja obenem omogoča tudi cvetenje, semenenje in posledično širjenje invazivnih tujerodnih vrst (ITV), predvsem zlate rozge (Solidago spp.). Zaradi pospeševanja zlate rozge se na dolgi rok slabša tudi kvaliteta travnikov in ustreznost gnezditvenega habitata kosca. Ponovno je treba preveriti tudi ciljnost ukrepa. Kmetje sprašujejo, ali je res smiselno travnik kositi pozno, če na njem v tekočem letu kosec ne gnezdi.

Pilotni projekt (Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR) želi poiskati odgovore na oba zgoraj zastavljena izziva - torej, ali je možno v ukrepu zahtevano rabo prilagoditi tako, da bodo hkrati zagotovljeni gnezditvena uspešnost, ohranjanje ustreznosti habitata, zmanjševanje širjenja ITV ter povečana ciljnost izvajanja ukrepa. Preizkusili bomo izvajanje dvostopenjskega ukrepa VTR. Bistvo dvostopenjskega ukrepa VTR sta dva datuma košnje. Travnike, na katerih so v tekočem letu popisani kosci, se zaradi zagotavljanja gnezditvene uspešnosti kosi pozno. Travnike, na katerih v tekočem letu kosci ne pojejo, pa se zaradi večje ciljnosti ukrepa in preprečevanja razširjanja ITV pokosi prej.

Projektne aktivnosti se bodo izvajale na štirih območjih Natura 2000, kjer je ukrep VTR možno izvajati in sicer: Ljubljansko barje, Planinsko polje, Cerkniško jezero in Pivka. V pripravljalnih aktivnostih projekta bomo podrobno oblikovali dvostopenjski ukrep VTR in preučili ter določili informacijske poti in sredstva. V poskusu bomo podrobno spremljali časovno komponento izvedbe, razumevanje in sprejemanje različnih načinov komunikacije in pretoka podatkov. Skupaj s kmeti bomo analizirali izvedbo poskusa in določili najustreznejši način izvedbe.

Poskus se bo začel z monitoringom kosca (ki se bo izvedel v okviru vsakoletnega državnega monitoringa izbranih vrst ptic). Izvajalec monitoringa bo terenske podatke grafično obdelal za potrebe poskusa in jih v čim krajšem možnem času posredoval Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Agencija bo podatke o pojavljanju koscev prekrižala s svojimi podatki in pripravila vse za obveščanje kmetov. Sledilo bo obveščanje kmetov in takojšnje preverjanje ustreznosti različnih načinov obveščanja. Med izvajanjem projekta bo posebna pozornost namenjena diseminaciji rezultatov v obliki različnih promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti. Za dvostopenjsko izvajanje ukrepa VTR bodo v okviru projektnih aktivnosti predlagane tudi nove kalkulacije, saj bo ukrep vsebinsko bistveno odstopal od obstoječega ukrepa.

Projekt vzpodbuja povezovanje, iskanje rešitev in izmenjavo izkušenj med različnimi partnerji ter omogoča boljše izpolnjevanje interesov in razvojnih možnosti kmetijskih gospodarstev ob hkratni skrbi ohranjanja evropsko ogroženih vrst ptic in omejevanja širjenja invazivnih tujerodnih rastlin.

44.790,30 €


Izboljšanje gnojevke z uporabo biooglja za zmanjšanje njenega okoljskega vpliva ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE BISTRA PTUJ 8 V predlaganem projektu želimo demonstrirati možnost združitve pozitivnih tehnoloških lastnosti (in sestave) gnojevke ob odpravi negativnih lastnosti predvsem okoljskega vtisa. Želimo tudi demonstrirati možnost uporabe biooglja (BO) kot učinkovitega dodatka za zmanjšanje okoljskih vplivov gnojil predvsem izpiranja v podtalnico. Izboljšana gnojevka z dodatkom BO in aerobnim mešanjem omogoča ohranjanje in stabilizacijo vsebnosti dušika (zmanjšanje izgub preko izparevanja amonijaka) ter zmanjšanje smradu. Z obdelavo zmanjšamo nastajanje neželenih sluzi, ki negativno vplivajo na strukturo tal. Želimo demonstrirati tudi zmanjšanje agresivnosti gnojevke na koreninski sitem in kaljivost semen. Rezultate spremljamo z meritvami ohranjanja dušika, nastajanja smradu in drugimi relevantnimi parametri, ki opredeljujejo lastnosti in kakovost gnojevke. Meritve rezultatov izvajamo v partnerstvu (predvsem smrad) ali pa pri zunanjih laboratorijih. Izbrano partnerstvo v projektu omogoča ustrezno izvedbo pilotne demonstracije, na štirih kmetijah v dveh regijah in goveji ter svinjski farmi. Kmetijko svetovalna služba kot partner omogoča ustrezno pripravo gradiva in kasnejše predstavljanje možnosti nove tehnologije ter podporo uporabnikom pri uvajanju. Partner Biotehniška šola Ptuj omogoča prikaz razvoja in uporabe novih tehnologij ter njeno razširjanje na nove prihajajoče generacije. Vodilni partner projekta ima izkušnje z izvajanjem raziskovanja in eksperimentiranjem na terenu in sodeluje z vodilnimi agro - kmetijskimi strokovnjaki v državi pri uporabi biooglja v kmetijstvu. S pilotnim projektom bi prikazali možnost uporabe nove tehnologije in odprli razvojna in raziskovalna prizadevanja za učinkovito in okoljsko varno rabo gnojevke. Omogočamo uvajanje BO v kmetijsko prakso za zmanjševanje okoljskega odtisa kmetovanja in možnosti zmanjševanja ter prilagajanja podnebnim spremembam. Projekt bo omogočil razširjanje znanj o možnostih trajnostne uporabe gnojevke kot vira in vplivanje na zmanjšanja vpliva kmetovanja na onesnaževanje podtalnice. Nastale bodo možnosti za daljni razvoj pristopa do faze ko bi lahko tehnologija delovala kot kmetijski ukrep. 44.906,60 €
Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 7 V zadnjih desetletjih smo se začeli zavedati pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti travišč, o čemer pričajo številne direktive in smernice, h katerim smo se zavezali tudi v Sloveniji (Direktiva o habitatih 92/43/EGS, Direktiva 2010/60/EU). Travišča, ki so se z ekstenzivno rabo v preteklosti oblikovala v vrstno bogate rastlinske združbe, so pomembno domovanje ne samo različnih rastlinskih vrst, temveč tudi številnih ptic in žuželk.
Športni center Pokljuka leži v območju Triglavskega narodnega parka na Rudnem polju na Pokljuki in je pod vplivom dolgih zim z obilnimi snežnimi padavinami in nizkimi temperaturami. Športni center omogoča izvedbo različnih programov za aktivno preživljanje prostega časa na Pokljuki, ne le zadovoljevanju potreb vrhunskih športnikov, temveč je odprt za vse. Obsežni snegolomi-vetrolomi ter pojav lubadarja v preteklem petletnem obdobju, zahtevajo intenzivna gozdna dela s spravilom lesa in bodočo sanacijo poškodovanih gozdnih površin. Vsi ti pogoji sedaj negativno vplivajo na gozd, živeče živali v tem prostoru in tudi na travne površine, ki so nastale s izgradnjo športnih objektov, gozdnih vlak in tekaških prog, v soglasju z okoljevarstvenimi smernicami pa zahtevajo trajnostni pristop k sanaciji teh degradiranih površin. Le-ta pa je omogočena s pomočjo uporabe ohranjevalnih semenskih mešanic pridelanih v istih ali podobnih pedoklimatskih razmerah. S pridelavo semenskih mešanic iz teh združb lahko še bolj pripomoremo k zgoraj omenjenim zavezam, saj je osnovni cilj setve vzpostaviti vrstno bogato travinje, prilagojeno lokalnim talnim in podnebnim razmeram. Z izvedbo projektne naloge, se bo zagotovilo sodelovanje vseh deležnikov, kmetov, upravljavcev ter uporabnikov zavarovanih območij ter strokovnjakov pri saniranju degradiranih travnih površin na Rudnem polju, pridobljena pa bodo nova strokovna znanja o postopkih saniranja travnih površin v visokogorju.
Rezultati projekta se bodo zrcalili v saniranih degradiranih travnih površinah, vpeljanem sistemu pridelovanja ohranjevalnih semenskih mešanic ter kot primer dobre prakse sodelovanja kmetov, upravljavcev ter uporabnikov zavarovanih območij.
45.000,00 €
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih