Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 11. sprememba meril (junij 2020). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

ENAJSTA SPREMEMBA MERIL – junij 2020:

Enajsta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se nanaša na podukrepe M04.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, M06.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ter M08.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.
Pri podukrepu M04.2 se sprememba nanaša na bolj enakopravno obravnavo meril, ki prejmejo med 10 in 15 točk, po linearni določitvi. Ukrepi, povezani z zajezitvijo epidemije virusa COVID-19, so povzročili motnje v delovanju notranjega trga EU in pokazala se je potreba po aktivnejšem in trajnem povezovanju na področju pogodbenih odnosov med proizvajalci kmetijskih proizvodov ter med predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.


Prav tako je pri podukrepu M06.4 bolj enakopravna obravnava meril, ki prejmejo med 10 in 15 točk, po linearni določitvi. Poleg tega pa se pri tem podukrepu črtajo določila glede finančnih instrumentov, saj se glede na razvoj dogodkov v tem programskem obdobju finančni instrumenti v okviru PRP 2014-2020 ne bodo izvajali.


Pri podukrepu M08.6 se dodajajo novi upravičenci, in sicer bodo pri operaciji Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa kolektivne naložbe lahko izvedle skupine lastnikov gozdov ter skupine proizvajalcev s področja gozdarstva. Merila za skupine lastnikov gozdov enaka kot merila za fizične osebe. Dodajajo se nova merila za agrarne skupnosti in za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva. Pri operaciji Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa bodo kolektivne naložbe lahko izvedle skupine nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter skupine proizvajalcev s področja gozdarstva. Merila za skupine nosilcev dopolnilnih dejavnosti so enaka kot merila za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, dopolnili smo preglednico. Dodajajo se merila za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.


Na 17. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala 19. 6. 2020, je OS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 27. Dopisni seji, ki je potekala 8. 7. 2020, potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 11. sprememba.

DokumentMerila za izbor operacij 11. sprememba.pdf (junij 2020 - v veljavi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih