Program podeželja

Varovanje drobnice foto arhiv projekta LIFE DINALP BEARMed velike zveri sodijo medved, volk in ris, ki so pri nas zaščitene vrste, njihov lov je reguliran, odstrel pa se lahko opravi samo v primeru izjemnih okoliščin. Zmanjšanje prehranjevalnega prostora v gozdu jih priganja v urbana območja in povzroča konflikt s podeželskimi prebivalci in njihovimi dejavnostmi. Zato je na območjih razširjenosti velikih zveri, ki sovpadajo z območji pašne reje domačih živali, treba izvajati določene zaščitne ukrepe.

V ta namen Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira varovanje črede pred velikimi zvermi s Programom razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki spodbuja investicije, povezane z varovanjem živali pred zvermi (podukrep 4.1) in sobivanje pašnih živali z zvermi (kmetijsko-okoljska-podnebna plačila).

Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

V okviru podukrepa 4.1 se podpirajo med drugim naložbe v ureditev pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma rejo gojene divjadi. Podporo je mogoče prejeti za nakup in postavitev žičnate oziroma elektroograje, farmskega pletiva z ojačitvijo in obore s pripadajočo opremo, postavitev krmišča in zavetišča ter nakup dodatne opreme na pašniku oziroma obori.

Podpirajo se naložbe v ureditev stalnih pašnikov in obor z vso pripadajočo opremo, ki vključujejo postavitev stalnih več-žičnih elektroograj, farmskega pletiva z ojačitvijo oziroma obor. Del opreme pašnika je sicer lahko tudi nakup premične elektromreže, vendar pa podpore ni mogoče pridobiti le za nakup premičnih elektromrež oziroma ureditev začasnih pašnikov.

Maksimalna višina upravičenih stroškov za ureditev stalnih pašnikov in obor je določena v Katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, giblje pa se med 12,77 EUR in 26,13 EUR na dolžinski meter ograje, odvisno od vrste ograje in zahtevnosti terena. Osnovni delež podpore trenutno znaša 30 % upravičenih stroškov, skupaj z dodatki (OMD, izvajanje ukrepov KOPOP in EK, kolektivne naložbe, mladi kmetje) pa se lahko poveča do največ 50 % upravičenih stroškov naložbe. S 7. spremembo PRP 2014–2020, ki je trenutno v postopku potrjevanja na Evropski komisiji, naj bi se osnovni delež podpore povišal na 50 %, skupaj z dodatki pa na največ 90 % upravičenih stroškov naložbe.

Za investicije varovanja živali pred zvermi je bilo iz podukrepa 4.1 do sedaj odobrenih 117.828 EUR oziroma 38,98 km elektroograj, farmskih pletiv z ojačitvijo in obor.

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – KOPOP

Nadzorovano pašo in s tem sobivanje pašnih živali z velikimi zvermi podpira operacija »Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri« ukrepa KOPOP, ki spodbuja različne načine varovanja pašnih živali s tremi zahtevami:

 • KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami;
 • KRA_VARPA: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja;
 • KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi psi.

V operacijo je mogoče vstopiti do konca programskega obdobja, vstop je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let. Plačila krijejo dodatne stroške in izgubo dohodka zaradi izvajanja nadzorovane paše.

Zahteva KRA_OGRM:

 • ograja mora biti zgrajena iz visokih elektromrež, višine vsaj 1,6 m in pod stalno električno napetostjo najmanj 5 kV, podnevi in ponoči, tudi ko živali niso v ograji;
 • uporabljajo se lahko staje oziroma stalne ograde iz betonskega železa višine vsaj 1,6 m, ki onemogočajo fizični dostop velikih zveri do živali;
 • zjutraj je treba živali spustiti iz nočne ograje, zvečer pa jih ponovno zbrati na pašniku in zapreti v ogrado;
 • površine morajo biti pasene;
 • ograjo iz varovalnih elektromrež, ki se lahko uporablja tudi kot dnevna ograja, je treba premestiti vsakokrat, ko sta travna ruša in zemljišče pogažena;
 • plačilo – 119,90 EUR/ha letno.

Zahteva KRA_VARPA:

 • neposredno varovanje črede pred napadi velikih zveri s pastirjem;
 • površine morajo biti pasene;
 • živali se čez noč zapre v hlev;
 • plačilo – 112,60 EUR/ha letno.

Zahteva KRA_VARPP:

 • neposredno varovanje črede pred napadi velikih zveri z najmanj tremi pastirskimi psi, ki morajo biti cepljeni proti steklini in stalno prisotni v bližini črede, ne potrebujejo prisotnosti pastirja, omogočeno jim mora biti prosto gibanje brez priveza;
 • plačilo – 107,60 EUR/ha letno.

Za te zahteve je bilo do sedaj skupno izplačanih 550.439 EUR.

Ker so velike zveri zaščitene vrste in jih je zato treba ohranjati, plenjenje domačih živali pa ena od največjih težav, ki jo povzročajo, je soobstoj velikih zveri in pašnih živali mogoče doseči tudi z ustreznimi načini varovanja. Zato vas vabimo, da si pomoč pri varovanju pašnih živali pred zvermi zagotovite tudi z vključitvijo v podukrep 4.1 in ukrep KOPOP iz PRP 2014–2020.

Za več informacij se obrnite na območne kmetijsko-gozdarske zavode ali pa obiščite spletno stran https://www.program-podezelja.si/sl/.

Publikacija: Reja domačih živali in sobivanje z zvermi – Varovanje drobnice pred velikimi zvermi

 

Fotografija:
Varovanje drobnice z visokimi elektromrežami in pastirskimi psi (foto arhiv projekta LIFE DINALP BEAR)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih