Program podeželja

Evropa je v letu 2013 zaključila s pogajanji in sprejela reformo kmetijske politike, ki zajema tudi oblikovanje ukrepov razvoja podeželja. Slovenija je pripravila svoje večletne programe na podlagi nabora ukrepov EU glede na potrebe podeželskih območij. Nova pravila zagotavljajo prožnejši pristop, kjer se države članice na podlagi zanesljive analize odločijo, katere ukrepe bodo uporabile (in kako). V Programu razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) je pomemben poudarek dan prenosu znanja ter okoljskim in podnebnim vsebinam. Razvoj in specializacija v kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni panogi zahtevajo ustrezno usposobljenost na tehnološkem, ekonomskem, okoljskem in številnih drugih področjih. Prenos znanj do uporabnikov na teh področjih je pogosto težje dostopen. Z namenom širšega prenosa znanja na področjih kmetijstva, gozdarstva in živilsko predelovalne industrije, ki bodo tako krepila svojo konkurenčnost, povečala učinkovitost rabe virov, izboljšala okoljsko učinkovitost ter hkrati prispevala k trajnostnemu razvoju podeželskih območij, se v PRP 2014-2020 izvajata ukrep Prenos znanja in dejavnosti informiranja ter ukrep Pomoč pri uporabi storitev svetovanja (ukrep svetovanje).

V okviru ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja se izvajajo usposabljanja, ki so izbirna ali obvezna. Obvezna usposabljanja so namenjena upravičencem, ki so vstopili v ukrepe Dobrobit živali (DŽ), Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) in Ekološko kmetovanje (EK) in so pogoj za pridobitev sredstev iz teh ukrepov. Izbirna usposabljanja pa so namenjena vsem, ki jih zanimajo vsebine trženja, upravljanja, digitalnih spretnosti, predelave, varnega dela v gozdu in trajnega upravljanja itn. Posebna ciljna skupina so mladi kmetje. Udeleženci na usposabljanjih pridobijo nova znanja, spoznajo primere dobrih praks, sodelujejo na delavnicah, dobijo pa tudi odgovore na svoja vprašanja.

Usposabljanj se lahko udeležijo:

  • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;
  • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost;
  • lastniki, zakupniki in uporabniki gozdov;
  • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za gozdarsko dejavnost;
  • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Ukrep svetovanje se izvaja v tesni povezavi z drugimi ukrepi PRP 2014-2020. V okviru tega ukrepa se izvajajo svetovanja za vsebine, ki predstavljajo pogoj ali zahtevo pri drugih ukrepih. Tako so podprta individualna svetovanja za namen:

  • izdelave programa dobrobiti živali, ki je eden izmed pogojev, potrebnih za vstop v ukrep DŽ;
  • izdelave programa aktivnosti, ki je eden izmed pogojev, potrebnih za vstop v ukrep KOPOP in ukrep EK;
  • izdelave individualnega načrta preusmeritve kmetijskih gospodarstev iz konvencionalne v ekološko pridelavo, ki predstavlja obveznost za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v ukrep EK;
  • izvedbe obveznega individualnega svetovanja za upravičence, vključene v ukrep KOPOP in ukrep EK, vsaj enkrat v času trajanja obveznosti.

Ukrep svetovanje je osredotočen na spodbujanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na ohranjanje naravnih virov, prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjševanja vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda. Vsa svetovanja, ki se izvajajo v okviru tega ukrepa, se izvajajo individualno na kmetijskem gospodarstvu, z izjemo izdelave programa aktivnosti. Takšen način izvajanja ukrepov daje kmetijskim gospodarstvom možnost pridobiti znanja, ki so specifična za njihovo gospodarstvo.

Usposabljanja in svetovanja, ki se izvajajo v okviru teh dveh ukrepov so specializirana, s poudarkom izboljšanja znanja na področjih dobrobiti živali ter kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP in ukrepa EK. Poudarek na teh vsebinah izhaja iz dejstva, da je pri navedenih ukrepih precej sprememb v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem. Ukrep DŽ je v tem programskem obdobju nov ukrep, ravno tako je ukrep EK zasnovan kot samostojen ukrep. Ukrep KOPOP pa ima popolnoma novo strukturo. Zaradi tega je pomembno, da se kmetijskim gospodarstvom zagotovi brezplačni dostop do znanj in informacij, ki so potrebne za lažje razumevanje in pravilno izvajanje teh ukrepov.

Svetovanja in usposabljanja, ki se izvajajo v okviru ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja ter ukrepa Pomoč pri uporabi storitev svetovanja, so za udeležence brezplačna in obvezna v kolikor gre za vsebine, ki predstavljajo pogoj ali zahtevo pri drugih ukrepih. Na teh usposabljanjih in svetovanjih se seznani z novostmi in pridobi znanja, ki so potrebna za razumevanje namena in pravilnega izvajanja ukrepov PRP. Ukrep Prenos znanja in dejavnosti informiranja ponuja tudi neobvezna oziroma izbirna usposabljanja, kot je na primer varno delo z motorno žago, ki ponujajo dodatne možnosti pridobitve specifičnih znanj s področja kmetijstva, gozdarstva in živilstva.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih