Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer  6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane. Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev. Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Objavljeni javni razpisi potencialnim upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS).

6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 za leto 2016, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

 • tehnološke posodobitve objektov namenjenih reji domačih živali ter objektov za skladiščenje krme,
 • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
 • ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov,
 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,
 • izvedbo agromelioracij,
 • zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
 • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 8 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, investicijsko vzdrževanje objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov in obor ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Od skupno 8 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo:

 • 0,5 mio EUR sredstev namenjenih majhnim naložbam (Sklop A),
 • 6 mio EUR sredstev bo namenjenih sofinanciranju enostavnih naložb in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo fizične osebe razen s.p. posameznikov ter sofinanciranju  naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B),
 • preostalih 1,5 mio EUR sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju enostavnih in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo s.p. posamezniki in pravne osebe (Sklop C).

 

7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 za leto 2016, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

 • tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter objektov namenjenih reji domačih živali,
 • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
 • ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov,
 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 4 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, investicijsko vzdrževanje objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov in obor ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Od skupno 4 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo:

 • 0,5 mio EUR sredstev namenjenih majhnim naložbam (Sklop A),
 • 2,5 mio EUR sredstev bo namenjenih sofinanciranju enostavnih naložb in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo fizične osebe razen s.p. posameznikov ter sofinanciranju  naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B),
 • preostalih 1 mio EUR sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju enostavnih in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo s.p. posamezniki in pravne osebe (Sklop C).

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 19. decembra 2016 do vključno 1. marca 2017 (velja za 7. javni razpis) oziroma do vključno 8. marca 2017 (velja za 6. javni razpis), do 24. ure.

1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 12 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2020.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca 2017 do 24. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP. MKGP bo skupaj s KGZS in GZS izvedlo javno predstavitev objavljenih javnih razpisov.

Javni razpisi in dokumentacija so objavljeni na spletni strani MKGP - povezava.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih