Program podeželja

Upravičenci, ki so konec lanskega leta ali v začetku letošnjega leta prejeli odločbo o pravici do sredstev za katerega od investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020, morajo vložiti zahtevek za izplačilo sredstev najkasneje do datuma, ki je zapisan v odločbi.

Zahtevek za izplačilo mora biti vložen v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 92. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali njegov pooblaščenec najprej elektronsko v informacijski sistem ARSKTRP. Zahtevek, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, je nato treba natisniti ter skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, določenimi v zadevnem javnem razpisu, posredovati na naslov ARSKTRP.


Elektronski vnos zahtevkov bo možen po 15. 2. 2017. Takrat bodo na spletni strani ARSKTRP objavljena tudi navodila za vnos zahtevkov.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih