Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objava javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020. Potencialne upravičence pozivamo, da si pravočasno pripravite potrebne dokumente. V pomoč so vam tudi INFO točke PRP.

V okviru podukrepa M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva sta predvidena dva javna razpisa:

  • za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe za leto 2019 (kot npr. mreže proti toči, namakanje, rastlinjaki, namakalni sistemi, ureditev trajnih nasadov) je predviden javni razpis v januarju 2019.
  • za naložbe namenjene individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov je javni razpis predviden v novembru 2019.

V okviru podukrepa M04.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov je predviden javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za MSP in velika podjetja v januarju 2019.

Cilj podukrepa 4.2 je izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in izboljšati okoljsko učinkovitost živilskopredelovalnih obratov. Pričakujemo, da bodo s tem tudi ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Upravičene so tudi kmetije z dopolnilno dejavnostjo.

V okviru podukrepa M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva so predvideni trije javni razpisi in sicer:

  • izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom v marcu 2019;
  • tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom v marcu 2019 in
  • ureditev gozdne infrastrukture v maju 2019.

V okviru podukrepa M09.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju je predviden javni razpis za pokritje stroškov ustanovitve in delovanja skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki so bila priznana na podlagi predpisov, ki urejajo priznanje skupin in organizacij proizvajalcev v maju 2019.

Iz naslova podukrepa M07.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo je napovedan prvi javni razpis v juniju 2019.

Podukrep je namenjen sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije, s ciljem omogočiti vsem gospodinjstvom na območjih belih lis v vseh treh statističnih regijah: podravska, pomurska in koroška, na katerih širokopasovna infrastruktura naslednje generacije še ni zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. Za naše ministrstvo je bilo ključno, da je Ministrstvo za javno upravo (MJU) kot resorno ministrstvo za to področje vzpostavilo ustrezne pravne podlage in opredelilo ključne pogoje za izvajanje tovrstnih naložb, saj sedaj na MKGP na enak in usklajen način v sodelovanju z MJU pripravljamo tudi svoje pravne podlage, izvedbeno uredbo, dopolnitev priglasitve sheme državnih pomoči, javni razpis in vključno tudi spremembo Zakona o kmetijstvu zaradi izvedbe postopka upravičenca v sklopu podukrepa 7.3 »Podpora za širokopasovno infrastrukturo«. Na ta način bodo določbe med posameznimi EU skladi na tem področju poenotene in usklajene.

Iz naslova podukrepa M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je predviden javni razpis v septembru 2019, na podlagi katerega bomo pridobili že peto generacijo mladih prevzemnikov v programskem obdobju 2014–2020. Trenutno odprti, 4. javni razpis, ki je bil prvotno odprt do 15. 1. 2019, se možnost oddaje vlog podaljšuje do 31. 1. 2019).

Iz naslova ukrepa M16 - Sodelovanje, so predvideni javni razpisi iz vseh štirih podukrepov v septembru 2019, vendar le v primeru ostanka sredstev po 2. javnem razpisu.

V okviru tega ukrepa se podpirajo različne oblike sodelovanja, s katerimi je kmetovalcem in drugim akterjem na podeželju omogočeno lažje premagovanje ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti. Ukrep je zlasti namenjen spodbujanju projektov sodelovanja, ki bodo imeli za cilj:

  • doseganje večje produktivnosti in hkrati večje trajnosti na področju kmetijstva,
  • spodbujanje tehnološkega razvoja,
  • zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti površinskih in podzemnih voda,
  • preučitev možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, varovanja zdravja oziroma socialnega varstva z namenom diverzifikacije dejavnosti na kmetiji na teh področjih.

Iz naslova podukrepa M03.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti je predviden javni razpis v novembru 2019. Objava v predvidenem terminu bo v primeru pravočasnega zaključenega postopka notifikacije nacionalne sheme kakovosti »Izbrana kakovost«, glede na zahtevo Direktive (EU) št. 2015/1535.

Terminski načrt

INFO točke PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/zelite-sodelovati/info-tocke

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih