Program podeželja

Upravičenci, ki so jim bila odobrena sredstva na podlagi vloge na javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS, št. 56/17), morajo najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta.
    
Javni razpis v 1. točki 6. poglavja »Obveznosti upravičenca« določa, da morajo upravičenci najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta. V 3. točki istega poglavja se za aktivnosti izvajanja poslovnega načrta, ki so nastale po datumu oddaje vloge na javni razpis, upoštevajo dokazne listine kot so: računi, potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpisi, certifikati, dokumenti za identifikacijo premičnin itd.

V skladu z navedenim želi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) vlagatelje spomniti, da bo devetmesečni rok od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev kmalu potekel, zato morajo začeti z izvajanjem poslovnega načrta in shraniti dokazne listine (račune, potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpise, certifikate, dokumente za identifikacijo premičnin itd.), ki jih bodo priložili zahtevku za izplačilo 2. obroka kot dokaz o začetku izvajanja poslovnega načrta.

Agencija želi vlagatelje opozoriti še na izpolnjevanje naslednjih pogojev, ki jih morajo upoštevati za uspešno pridobitev odobrenih sredstev:

  • do izplačila 2. obroka podpore ne smejo zmanjšati obsega PKP, s katerimi vstopajo v podukrep, za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP nikoli ne sme biti manjši od 3 ha PKP;
  • do izplačila 2. obroka podpore morajo zagotoviti obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja (v primeru kmetije, vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja, morajo zagotoviti obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja), skupni GVŽ pa ne sme biti manjši od 3 GVŽ, razen v primeru višje sile.

V želji, da bi do končnih upravičencev  - malih kmetov prišlo čim več razpoložljivih sredstev, Agencija upravičence poziva, da spoštujejo predpisane pogoje. V primeru, da ne bodo začeli z izvajanjem poslovnega načrta najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, bo Agencija namreč to morala upoštevati kot kršitev obveznosti in jo sankcionirati v skladu s predpisanim Katalogom kršitev in sankcij iz Priloge 2 javnega razpisa.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih