Program podeželja

EIP projekti (ukrep 16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020)

V okviru EIP projektov se iščejo rešitve dejanskega problema kmetijskih gospodarstev na področju kmetijskega, gozdarskega ali živilskega sektorja oz. za iskanje rešitev za kmetijska gospodarstva pri prilagajanju na podnebne spremembe, za zaščito biotske raznovrstnosti ali za okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na VVO in drugih zaščitenih območjih. Gre za obširnejše projekte. Za namen izvedbe projektov se na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani.

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti

Zrnate stročnice

Seneno meso in mleko

Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranje z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

ROVITIS 4.0 - Autonomus robot connected to DDS for a sustainable and efficient management of the vineyard (EIP Italija)

Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti


Pilotni projekti
(ukrep 16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020)

Gre za projekte manjšega obsega, katerih namen je reševanje konkretnih izzivov s področja kmetijske pridelave, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, s katerimi se kmetijska gospodarstva soočajo, pri čemer morata sodelovati najmanj dva partnerja.

Senzorski sistemi za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin


EIP-AGRI fokusne skupine

EIP-AGRI fokusne skupine omogočajo izmenjavo strokovnih mnenj in izkušenj ter oglede primerov dobrih praks v kmetijstvu, živilstvu in gozdartvu na evropski ravni s točno določenega področja. Več >

Zaščita sadnih rastlin pred pozebo

Paša za ogljik - Grazing for Carbon

Inovativno upravljanje kratke verige preskrbe s hrano

Krožno vrtnarstvo

Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi - osredotočenost na kapusnice


Obzorje 2020 (Horizon 2020)

Obzorje 2020 je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije, ki je aktiven v obdobju 2014-2020. Je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij ter Strategije Evropa 2020 s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Izvedeni projektiVeč >

Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding (ekološko kmetovanje)

LIVERUR (Živi laboratorij)

BIG DATA knowledge extraction and re-creation platform (Satelitsko daljinsko zaznavanje)

Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains (Tradicionalni genski viri)


Instrument ERA-NET

ERA-NET je ena izmed shem financiranja oz. instrument EU programov za raziskave, razvoj in inovacije. V okviru Obzorja 2020 je instrument financiranja, zasnovan za podporo javno-javnih partnerstev pri pripravi, vzpostavitvi mrežnih struktur, načrtovanju in izvedbi ter usklajevanju skupnih dejavnosti. To se izvaja na izbranih območjih z visoko evropsko dodano vrednostjo in v povezavi z Obzorjem 2020.

Ohranjanje raznolikosti vinske trte (Vitis sp.) v spreminjajočem okolju mediteranskega prostora (MedVitis)


Inttereg Alpine Space

Gre za evropski program transnacionalnega sodelovanja za alpsko regijo. Ponuja okvir za olajšanje sodelovanja med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi ključnimi akterji v sedmih alpskih državah. Program se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več

Usklajeno upravljanje s prosto živečimi živalmi in njihovim življenjskim prostorom v Alpah (ALPBIONET 2030)

Links4Soils (Partnerstvo za tla v Alpah)

 

EFSA - Evropska agencija za varnost hrane

Zgodnje določanje napada karantenskih ogorčic na krompirju z uporabo daljinskega zaznavanja

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih