Program podeželja

Kazalo (kliknite na željeno vsebino):

BROŠURE, ZGIBANKE, ČLANKI na temo EIP

JAVNI RAZPISI

SEMINARJI, POSVETI

DRUGI PROJEKTI


 

- BROŠURE, ZGIBANKE, ČLANKI na temo EIP:

 • Brošura o možnostih sofinanciranja inovativnih in raziskovalnih projektov s področja kmetijstva in gozdarstva v okviru tematskih pozivov iz programa Obzorje 2020

V Kmečkem glasu je bil objavljen članek na temo dveh javnih razpisov za podukrep M16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in podukrep M16.5 – Okolje in podnebne spremembe, katerih namen je podpreti izvajanje pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije (projekti EIP). Cilj teh projektov je, da spodbujajo hitrejši tehnološki razvoj v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu kot tudi varovanje okolja ter prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe. MKGP z omenjenima razpisoma razpisuje 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. V središču teh razpisov je razvoj novih rešitev, praktični preizkus novih rešitev na lokaciji kmetijskega gospodarstva in prenos znanja. 

Na Ministrstvu smo pripravili informativno zloženko, ki na kratko predstavlja Evropsko partnerstvo za inovacije v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz PRP 2014-2020 ter opisuje pomen EIP projektov za razvoj slovenskega kmetijstva.

Na Ministrstvu smo pripravili informativno brošuro, ki pojasnjuje pomen Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP) za razvoj slovenskega kmetijstva. V brošuri so predstavljene številne prednosti, ki jih EIP kot orodje za reševanje težav in izzivov, prinaša slovenskim kmetijam. Brošura neposredno nagovarja slovenske kmete in kmetijska podjetja, ki jih EIP prepoznava kot ključne akterje pri soustvarjanju in uvajanju novega znanja in inovacij v prakso. Brošura v sklepnem delu razlaga, kako se lahko kmet vključi v projekt EIP in podaja pomembne informacije, ki jih morajo kmetje in drugi sodelujoči v projektu poznati za zagon kakovostnega projekta EIP.

Na Ministrstvu smo pripravili splošno brošuro, ki na enem mestu odgovarja na ključna vprašanja v zvezi s pilotnimi projekti in projekti EIP v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Splošna brošura nagovarja vse ključne akterje, tako kmete, svetovalce, raziskovalce kot tudi ostale, ki s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo k soustvarjanju ter učinkovitem prenosu novega znanja in inovacij v prakso na kmetijskem, gozdarskem in živilskem področju. V sklepnem delu podaja informacije o tem na kaj morajo biti upravičenci do podpore še posebej pozorni in v čem se ti projekti razlikujejo od ostalih že obstoječih raziskovalnih projektov na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

V mesecu oktobru smo skupaj v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in posameznimi območnimi Kmetijsko-gozdarskimi zavodi po celotni Sloveniji izvedli 8 javnih predstavitev, na katerih je bilo podrobno predstavljeno izvajanje Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz PRP 2014-2020. Predstavitev je na voljo tukaj.

 • Brošura Operativne skupine: Spremenite svojo zamisel v inovacijo opisuje kaj so to operativne skupine EIP, kaj je njihov namen, kako se vzpostavijo, kako se poišče ustrezne partnerje in kakšne so priložnosti za financiranje njihovega delovanja. V brošuri je navedenih tudi nekaj primerov dobrih praks iz drugih evropskih držav.
 • Brošura Sodelovalni način delovanja za inovacije v kmetijstvu izpostavlja in razlaga nekatere načine sodelovalnega načina delovanja, ki so že bili uporabljeni pri kmetijskih pobudah v Evropi. V brošuri so na praktičnih primerih prikazani pozitivni učinki sodelovalnega načina delovanja pri razvoju in vpeljavi inovacij v kmetijstvu.
 • Brošura Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu opisuje pomen vpeljave digitalnih tehnologij v kmetijstvu. Uporaba digitalnih tehnologij postaja vse bolj pomembna za kmete, da bi lahko izboljšali konkurenčnost na svojem kmetijskem gospodarstvu in hkrati zagotavljali trajnostne rešitve v kmetijstvu. V brošuri je predstavljenih tudi nekaj primerov dobrih praks iz Madžarske, Španije in Velike Britanije , kjer so digitalne rešitve že vpeljane na kmetijska gospodarstva.
 • Brošura Sistemi znanja in inovacij na področju kmetijstva: Spodbujanje ustvarjalnosti in učenja opisuje način metode izmenjave znanja, učenja in ustvarjanja inovacij v kmetijstvu v okviru sistema znanja in inovacij na področju kmetijstva (AKIS-Agricultural Knowledge and Innovation Systems). V brošuri so predstavljeni številni primeri, orodja in nasveti za kmete, svetovalce in raziskovalce, ki želijo izboljšati svoje sodelovanje in povečati donosnost, trajnostnost in produktivnost kmetijskih gospodarstev.
 • Brošura Fokusne skupine EIP-AGRI: Deljenje znanja za spodbujanje ukrepanja opredeljuje fokusne skupine in navaja nekaj praktičnih primerov delujočih EIP-AGRI fokusnih skupin. V že delujočih fokusnih skupinah so vključeni tudi nekateri strokovnjaki iz Slovenije. Foksune skupine zbirajo in povzemajo znanje o najboljših praksah na posameznih področjih kmetijstva, pri čemer navedejo probleme in možnosti za njihovo reševanje.
 • Brošura Projekti z več akterji v okviru programa Obzorje 2020 predstavlja koristi pristopa z več akterji. V brošuri so opisani nekateri izbrani projekti programa Obzorje 2020, med drugim tudi projekt TREASURE, v katerega je vključena tudi Slovenija, pojasnjeno pa je tudi, kje najti rezultate projektov.

 

 

- JAVNI RAZPISI:

 • Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 16.2. in 16.5 v okviru javnih predstavitev po Sloveniji

 

 

- SEMINARJI, POSVETI:

 • Gradivo dogodka Evropskega partnerstva za inovacije -EIP, ki je bil 26. 11. 2019 v Laškem (v okviru konference Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja)

 

 • Mednarodna konferenca na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«, Ptuj, 23. 8. 2019:

Dan pred začetkom sejma AGRA 2019 je na Ptuju ministrstvo organiziralo mednarodno ministrsko konferenco na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«. Konference so se udeležile delegacije iz 10-ih držav članic Evropske unije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore in Severne Makedonije. Vsebina konference je bila usmerjena v ukrepe kmetijske politike, ki se morajo dopolnjevati s tehnološkim razvojem, uvajanjem novih tehnologij, postopkov in metod dela. Samo tako se lahko dviguje produktivnost in se hkrati zagotavljajo dolgoročna prehranska varnost in samooskrba s hrano, varstvo okolja, obvladovanje in prilagajanje na podnebne spremembe, krepitev socialno-ekonomske strukture na podeželju ter izboljšanje starostne strukture in izobrazbe ljudi na podeželju.

Predstavljamo štiri primere dobre prakse iz Slovenije, ki so bili predstavljeni na konferenci:

 

 • Gradivo Mednarodnega EIP AGRI seminarja, ki je bil 13. 11. 2017 v Ljubljani:

 

- DRUGI PROJEKTI:

 • Tuji EIP projekti, v katerih sodelujejo slovenski partnerji

 

 • EIP-AGRI fokusne skupine

EIP-AGRI fokusne skupine omogočajo izmenjavo strokovnih mnenj in izkušenj ter oglede primerov dobrih praks v kmetijstvu, živilstvu in gozdartvu na evropski ravni s točno določenega področja. Več >

                Fokusna skupin EIP-AGRI: Novi viri krme za prašiče in perutnino

Fokusna skupina Zaščita sadnih rastlin pred pozebo: predstavitveni plakat; končno poročilo

Paša za ogljik - Grazing for Carbon

Inovativno upravljanje kratke verige preskrbe s hrano

Krožno vrtnarstvo

Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi - osredotočenost na kapusnice

 

 • Obzorje 2020 (Horizon 2020)

Obzorje 2020 je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije, ki je aktiven v obdobju 2014-2020. Je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij ter Strategije Evropa 2020 s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Izvedeni projekti.  Več >

Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding (ekološko kmetovanje)

LIVERUR (Živi laboratorij)

BIG DATA knowledge extraction and re-creation platform (Satelitsko daljinsko zaznavanje)

Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains (Tradicionalni genski viri)

EXCALIBUR - Izkoriščanje multifunkcionalne talne biodiverzitete v hortikulturi (Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farming

BIOEAST - Krepitev trajnostnega krožnega biogopodarstva v državah Srednje in Vzhodne Evrope (Central and Eastern european initiative for knowledge-based agriculture, aquaculture and forestry in the bioeconomy; trajanje 10/2019 do 9/2022,  novica MKGP z dne 28. 10. 2019, glasilo št. 1 - 12/2019, glasilo št. 2 - 5/2020

SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors, trajanje 10/2019 - 9/2023, delavnica v Ljubljani 19. 2. 2020


 

 

 • Instrument ERA-NET

ERA-NET je ena izmed shem financiranja oz. instrument EU programov za raziskave, razvoj in inovacije. V okviru Obzorja 2020 je instrument financiranja, zasnovan za podporo javno-javnih partnerstev pri pripravi, vzpostavitvi mrežnih struktur, načrtovanju in izvedbi ter usklajevanju skupnih dejavnosti. To se izvaja na izbranih območjih z visoko evropsko dodano vrednostjo in v povezavi z Obzorjem 2020.

Ohranjanje raznolikosti vinske trte (Vitis sp.) v spreminjajočem okolju mediteranskega prostora (MedVitis)

 

 • Inttereg Alpine Space

Gre za evropski program transnacionalnega sodelovanja za alpsko regijo. Ponuja okvir za olajšanje sodelovanja med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi ključnimi akterji v sedmih alpskih državah. Program se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. >Več

 

 • EFSA - Evropska agencija za varnost hrane

Zgodnje določanje napada karantenskih ogorčic na krompirju z uporabo daljinskega zaznavanja

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih