Program podeželja

PRP EU SLO barvni

NAZIV AKTIVNOSTI
Aktivnosti tehnične pomoči - sofinancirano iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

1)    Aktivnost »študije in vrednotenja«

Aktivnosti »študij in vrednotenj« morajo jasno in nedvoumno izhajati iz potreb PRP 2014–2020 in biti neposredno povezane z upravljanjem in izvajanjem PRP 2014–2020. Vrednotenje zajema delno ali celovito vrednotenje načrtovanih in doseženih ciljev in učinkov, kot izhajajo iz PRP 2014–2020.

V okviru te aktivnosti so upravičene naslednje glavne podaktivnosti:
-    študije, potrebne za pripravo programskih dokumentov oziroma izboljšanje uspešnosti upravljanja in izvajanja PRP 2014–2020;
-    izvedba vrednotenj v skladu z veljavnim Načrtom vrednotenja PRP 2014–2020;
-    priprava projektnih in investicijskih dokumentacij, strokovnih poročil in ocen ipd.;
-    priprava podlag za izvajanje prihodnjega programskega obdobja.

2)    Aktivnost »upravljanje PRP 2014–2020«

V okviru aktivnosti »upravljanje PRP 2014–2020« se financirajo stroški upravljanja in kontrol PRP 2014–2020. Aktivnosti »upravljanja PRP 2014–2020« morajo jasno in nedvoumno izhajati iz potreb upravičencev po učinkovitem izvrševanju njegovih nalog v postopku izvajanja PRP 2014–2020 in biti neposredno povezane z upravljanjem in izvajanjem PRP 2014–2020.

V okviru te aktivnosti so upravičene naslednje glavne podaktivnosti:
-    stroški dela javnih uslužbencev;
-    izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev;
-    delovanje OU, Odbora za spremljanje ter drugih usmerjevalnih teles;
-    organizacija oziroma udeležba na dogodkih,v okviru PRP 2014–2020;
-    izvajanje kontrol PRP;
-    storitve zunanjih izvajalcev in strokovnjakov;
-    izdatki za blago in storitve za javne uslužbence, ki opravljajo naloge upravljanja in izvajanja PRP 2014–2020;
-    vzpostavitev, delovanje, nadgradnja, vzdrževanje in medsebojno povezovanje računalniških sistemov za upravljanje, spremljanje in vrednotenje ukrepov PRP 2014–2020;
-    priprava podlag za izvajanje prihodnjega programskega obdobja.

3)    Aktivnost »mreža za podeželje«

Znotraj zneska, določenega za izvajanje Tehnične pomoči, to je do 4 % skupnega zneska, so rezervirana tudi sredstva, namenjena mreži za podeželje.

 

 

Več o Evropski komisiji in o Programu razvoja podeželja 2014-2020.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih