Program podeželja

OSNOVNI LOGO PRP brez

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 20142020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila PRP 2014–2020 tudi za Slovenijo. Slovenija je bila tako v skupini prvih držav članic, ki so lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

 

PRP 2014–2020 se osredotoča na tri glavna področja, s katerimi bo Slovenija zagotavljala izboljšanje biodiverzitete, stanje voda in tal, konkurenčnost kmetijskega sektorja in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij, s čimer v največji meri odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.

 

 

Dokument: Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 - 7. sprememba (potrjena 22. 9. 2019; PDF; priloge ostanejo nespremenjene)

Priloge:

    Kombinacije za ukrep M10 - KOPOP
    Kombinacija ukrepa KOPOP in EK
    Modelni izračun za določitev višine plačila za operacijo Steljniki (STE1)
    Modelni izračun za določitev višine plačila za operacijo Steljniki (STE2)
    Izhodišča za ukrep M11 - EK
    Metodologija za ukrep M11 - EK
    Modelni izračun za določitev višine plačil za ukrep M11 EK za VVO I Rižana, Jesenice, Jezersko
    Modelne kalkulacije za ukrep M13 - OMD

    Opisi območij za ukrep M13 - OMD
    Metodologija kalkulacije za ukrep M14 - DŽ

    Report on the updated delimitation of areas facing natural constraints and other specific constraints in the Republic of Slovenia
   
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M03.1 - meso, mleko
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M03.1 - sadje
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M08.4 - 1. del
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M08.4 - 2. del
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M10
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M10 (HAB)
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M10 (STE)
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M11
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M11 - Rižana
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M13
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M14
   
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov podukrepov M16
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov podukrepov M16.2 in M16.5
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M19.1
    Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M19.4
    Izjava Organa upravljanja o preverljivosti in možnosti kontrole
    Izjava Plačilne agencije o preverljivosti in možnosti kontrole  

    Okvirni načrt usposabljanj
    Predhodno vrednotenje Programa razvoja podeželja za Slovenijo 2014-2020
    Okoljsko poročilo
    Okoljsko poročilo - dodatek
    Odločba o sprejemljivosti vpliva PRP 2014-2020 na okolje
    Upoštevanje ugotovitev revizij

 

 Postopek priprave meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020Postopek priprave meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020Postopek priprave meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020

 Postopek priprave meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih