Program podeželja

Spodaj predstavljeni primeri projektov prikazujejo, kako Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) deluje v praksi in kakšni so konkretni rezultati izvajanja Programa razvoja podeželja v obdobju 2007–2013 in 2014-2020. Predstavljeni primeri naj bodo tudi vir motivacije in navdiha za bodoče nosilce naložb oz. upravičencev do sofinanciranih aktivnosti Programa razvoja podeželja.

Zadetki iskanja
Kmetija Kastelic je primer dobre prakse preusmeritve kmetije. Intenzivno prirejo mleka so nadomestili z ekološko pridelavo sadja in z govedorejo. S preusmeritvijo so na kmetiji začeli v letu 2002 z…
Povzetek projekta: Ureditev sadovnjakov, postavitev protitočnih mrež, nakup kmetijske mehanizacije in oprema hladilnic s sredstvi, namenjenimi posodabljanju kmetijskih gospodarstev, je podjetju Evrosad d. o. o. Krško omogočilo posodobitev in širitev …
Po stečaju Kraš Planike je Kmetijska zadruga Tolmin leta 1995 ustanovila novo Mlekarno Planika in zaposlila 52 delavcev. Ponovno so uredili sirarno in začeli s proizvodnjo sira, nehomogeniziranega konzumnega mleka,…
Peter Koren je evropska sredstva prejel v okviru različnih ukrepov Programa razvoja podeželja 2007–2013. Sredstva je pridobil kot mladi prevzemnik kmetije za posodobitev kmetijskega gospodarstva, in sicer za posodobitev hlevske …
Povzetek vsebine projekta Kmetija se je skozi proces preusmeritve in neposrednih podpor razvila iz neperspektivne konvencionalne kmetije v tržno usmerjeno kmetijo z kvalitetnimi proizvodi in neposredno prodajo, ki ob intenzivnem…
Posodobitev kmetije z dopolnilno turistično dejavnostjo Puhan Povzetek vsebine projekta Kmetija Puhan je pridobila sredstva, namenjena diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti. Kulinarična ponudba kmetije temelji na kulinarični dediščini Prekmurja. Kmetija je…
Kmetijsko okoljski podukrepi na Kmetiji Gramc Povzetek vsebine projekta Kmetovanje na območjih z omejenimi možnostmi zaradi težjih naravnih danosti kmetiji Gramc neomogoča intenzivne kmetijske pridelave, zato so se pred leti…
Ohranjanje kmetijske proizvodnje na hribovsko gorskem območju družina Srebrnik Povzetek vsebine projekta Kmetija se je vključila v ukrepe 2. osi ohranjanje okolja in podeželja z namenom ohranjanja kmetijske proizvodnje. Pridobljena…
Ekološki sadovnjak družine Rovšnik Naprava ekološkega sadovnjaka z mrežo proti toči in kapljičnim namakanjem ter nakup okopalnika Povzetek vsebine projekta Predmet naložbe je prestrukturiranje 2,61 ha nasada jablan. Celoten sadovnjak…