Program podeželja

TinaSusmelj PICT0010 Planinsko polje resize

Foto: Planinsko polje (avtor: Tina Šušmelj).

 

Opis

Operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov pomeni spremembo obstoječih praks in se izvaja na območjih Natura 2000, kjer se pojavljajo ptice vlažnih ekstenzivnih travnikov. Namenjena je varovanju travniških ptic, ki gnezdijo na tleh.

Operacija vključuje obvezno in izbirno zahtevo. Upravičenec mora izvajati obvezno zahtevo, lahko pa izbere tudi izbirno zahtevo te operacije.

A. Obvezna zahteva:

 • VTR_KOS: Košnja ni dovoljena pred 1.8.

Prepoved košnje pred 1.8. na osrednjih območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov je potrebna za ohranjanje ptic vlažnih travnikov, ki gnezdijo na tleh. Časovno prilagojena kmetijska raba omogoča uspešno oblikovanje gnezda in razvoj mladičev do starosti, ko se mladiči že lahko uspešno umaknejo na varno ob košnji. Nosilna vrsta za to zahtevo je kosec (Crex crex), izvajanje te zahteve pa koristi tudi drugim talnim gnezdilkam (npr. repaljščici (Saxicola rubetra)). Kosca na eni strani resno ogroža zaraščanje, ki je posledica opuščanja kmetijske rabe, na drugi strani pa tudi intenzivna raba (prezgodnja košnja, intenzivno gnojenje). Travniki, ki so življenjski prostor kosca in drugih talnih gnezdilk, praviloma uspevajo na tleh, revnih s hranili, ki se gnojijo le izjemoma. Za ohranjanje ustreznega habitata je zato popolna prepoved gnojenja (in s tem tudi paše) potreben ukrep za varstvo Natura vrst in habitatnih tipov. Pri izvajanju zahteve je potrebna tudi prilagoditev košnje, pri kateri je pomembno, da se kosi od enega roba travnika do drugega ali od sredine travnika navzven. Tako imajo živali, kot so ptice (kosec, jerebica, fazan) ali divjad (poljski zajci, srnjad in jelenjad) dovolj časa, da se umaknejo na varno.

V okviru izvajanja te zahteve na območju pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov košnja ni dovoljena pred 1.8. Pri tem velja popolna prepoved gnojenja in paše. Potrebno je tudi kositi od enega roba travnika do drugega ali od sredine travnika navzven.

 • Obtežba: 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
 • Raba: trajno travinje.
 • Obseg: del površin trajnega travinja, ki ležijo znotraj območja pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov.
 • Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
 • Območje izvajanja: območja pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov.

 

B. Izbirna zahteva:

 • VTR_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10% površine travnika

Puščanje nepokošenih pasov ima pozitivne učinke na vrste in habitatne tipe. Nepokošen del namreč predstavlja donorsko cono za vrste, ki so zaradi kmetijske rabe, ki ne upošteva njihovih ekoloških zahtev, prizadete. Prav tako nepokošeni deli predstavljajo pomemben refugij (zatočišče) različnim vrstam sesalcev, ptic, metuljev in ostalih žuželk. Puščanje nepokošenega pasu prek zime je še posebej pomembno z vidika zagotavljanja ustreznih razmer za uspešno realizacijo celotnega razvojnega ciklusa metuljev. Na nepokošenem pasu paša ni dovoljena.

Namen zahteve je spodbuditi dobro okoljsko prakso na travnikih zmerne intenzivnosti. Izvajanje zahteve bo okoljsko in naravovarstveno vlogo teh travnikov še dodatno okrepilo. Specifika slovenskega travinja je velika razdrobljenost, razgibana konfiguracija ter stikanje površin z nekmetijskimi rabami. Zahteva bo prispevala k vzdrževanju ugodnega stanja sosednjih habitatov, ki bodo ciljno varovani v okviru drugih operacij.

Nepokošen pas, ki znaša 5 do 10 % površine travnika, se v naslednjem letu ne sme pokositi pred 1.8.

 • Obtežba: 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
 • Raba: trajno travinje.
 • Obseg: del površin trajnega travinja, ki ležijo znotraj območja pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov.
 • Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
 • Območje izvajanja: ekološko pomembna območja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom varovanja travniških ptic, ki gnezdijo na tleh (na območjih Natura 2000, kjer se pojavljajo ptice vlažnih ekstenzivnih travnikov).

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 • imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu 4. člena Uredbe 1307/2013/EU;
 • biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
 • opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
 • imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

 

Vrsta podpore

Podpora za izvajanje operacije Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov sestoji iz plačila na hektar za izvajanje obveznih zahtev in/ali ene ali obeh izbirnih zahtev po lastni izbiri upravičenca.

 

Višina podpore

Višina plačil za zahteve v okviru operacije Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov znaša 100% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji. Pri obvezni zahtevi VTR_KOS sta opredeljeni dve višini plačila. Do višjega plačila, ki vključuje tudi oportunitetne stroške, so upravičeni naslednji predeli znotraj ekološko pomembnih območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov: Snežnik - Pivka, dolina Reke, Ljubljansko barje, Planinsko polje.

Tabela placil

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih