Program podeželja

mejica TinaSusmelj resize

Foto: Mejica na Ljubljanskem barju (avtor: Tina Šušmelj). 

 

Opis

Izvajanje operacije Ohranjanje mejic je namenjeno ohranjanju mejic na različnih vrstah rabe kmetijskih zemljišč in pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Mejice služijo kot zatočišča, preletni koridorji, prehranjevalni habitat za številne prosto živeče živalske vrste, zato jih je treba varovati in obnavljati.

Pri izvajanju opeacije je treba upoštevati, da:

 • je dolžina mejice vsaj 10 metrov, širina mejice pa vsaj 2 do 20 metrov;
 • se plačilo lahko uveljavlja za mejico dolžine najmanj 2 metra;
 • dolžine in širine mejice ni dovoljeno zmanjševati;
 • je mejico potrebno obrezovati in redčiti vsako drugo leto;
 • je redčenje mejice potrebno izvesti tako, da se ne prekine zveznosti njene krošnje.
 • Obtežba: ni relevantna.
 • Raba: poseben sloj mejic.
 • Obseg: del (v tekočih metrih).
 • Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
 • Območje izvajanja: območja Natura 2000.

Učinki:

 • omejevanje širjenja za kmetijstvo škodljivih organizmov;
 • življenjski prostor za kmetijstvo pomembnih žuželk;
 • bogastvo biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini;
 • pribežališče za živali ob obdelavi kmetijskih površin in pri košnji travniških površin;
 • zmanjševanje negativnih vplivov vetra, suše, neurij, toče;
 • preprečevanje erozije;
 • zagotavljanje lokalno ugodnejše mikroklime.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Ohranjanje mejic vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba ohranjati obstoječe kmetijske prakse z namenom ohranjanja mejic na različnih vrstah rabe kmetijskih zemljišč. 

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Ohranjanje mejic se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 • imeti najmanj 1 ha kmetijskih površin v smislu 4. člena Uredbe 1307/2013/EU;
 • biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
 • opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
 • imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na hektar za izvajanje predpisanih zahtev.

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Ohranjanje mejic znaša 100% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

 • Izračunana višina plačila po modelni kalkulaciji: 1,60 EUR/tekoči meter letno (79,90 EUR/hektar letno).
 • Najvišje možno plačilo glede na Prilogo II Uredbe 1305/2013/EU: 450 EUR/hektar letno.
 • Najvišje možno plačilo: 1,60 EUR/tekoči meter letno (79,90 EUR/hektar letno).
 • Plačilo (100% višine plačila, izračunane po modelni kalkulaciji): 1,60 EUR/tekoči meter letno (79,90 EUR/hektar letno).

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih