Program podeželja

Primeri dobrih praks PRP 07 13 by Kranjec in Primožič Gradimo Vitalno podez Trav sadovnjak SK resize

Foto: Visokodebelni travniški sadovnjak.

 

Opis

Operacija visokodebelni travniški sadovnjaki je namenjena ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov, s tem tudi ohranjanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter krajine in pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks.

Debla starih sadnih dreves so pokrita z lišaji, gobami in mahom, nudijo pa še veliko pestrost in gostoto velikih žuželk. Drevesne votline nudijo gnezdišče ogroženim pticam, zlasti žolnam (mednje spada tudi vijeglavka), smrdokavram, pogorelčkom, velikemu skoviku, črnočelemu srakoperju ter zatočišče netopirjem. V Sloveniji so travniški sadovnjaki ključni habitat za Natura vrste ptic med drugim na Goričkem, Kozjanskem, Šentjernejskem polju. Vse te vrste so ogrožene prav zaradi izginjanja travniških sadovnjakov. Tudi izven območij Natura 2000 so travniški sadovnjaki zelo pomembni za preživetje teh istih ogroženih vrst in številnih drugih.

Pri izvajanju operacije je treba zagotoviti:

 • gostota dreves mora biti najmanj 50-200 dreves/ha.
 • oživitvena rez mora biti opravljena v prvem ali drugem letu trajanja obveznosti;
 • če se drevo posuši ali odmre, pri dopolnjevanju praznih mest ni dovoljeno uporabljati šibko rastočih podlag;
 • nego dreves in obnovo nasadov;
 • kosno ali pašno rabo zatravljenih površin (tudi pod krošnjami dreves);
 • zatravljenost sadovnjakov z negovano ledino;
 • Obtežba: ni relevantna.
 • Raba: visokodebelni travniški sadovnjaki.
 • Obseg: del površin.
 • Lokacija: ni pomembna.
 • Območje izvajanja: celotna Slovenija.

Učinki:

 • ohranjanje tradicionalne kulturne krajine in biotske raznovrstnosti (habitatov za mnoge vrste rastlin ter ptic in drugih živali);
 • zagotavljanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst ptic območij Natura 2000, ki gnezdijo in se prehranjujejo v travniških sadovnjakih.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Visokodebelni travniški sadovnjaki vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba ohranjati obstoječe kmetijske prakse z namenom ohranjanja prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter krajine.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Visokodebelni travniški sadovnjki se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 • imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu 4. člena Uredbe 1307/2013/EU;
 • biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
 • opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
 • imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na hektar za izvajanje predpisanih zahtev.

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Visokodebelni travniški sadovnjaki znaša 100% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

 • Izračunana višina plačila po modelni kalkulaciji: 204,20 EUR/hektar letno.
 • Najvišje možno plačilo glede na Prilogo II Uredbe 1305/2013/EU: 450 EUR/hektar letno.
 • Najvišje možno plačilo: 204,20 EUR/hektar letno.
 • Plačilo (100% višine plačila, izračunane po modelni kalkulaciji): 204,20 EUR/hektar letno.

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih