Program podeželja

mreza proti toci namakanje M4 1 Kastelic 1 SK

 

Cilj

Povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev.

Podukrep 4.1 je namenjen posameznim in kolektivnim naložbam v primarno pridelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.

 

Opis

V okviru podukrepa 4.1 lahko kmetijska gospodarstva dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v njihovo primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, in sicer za:

 • novogradnjo ali obnovo nepremičnin ter nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo (hlevi, gospodarska poslopja, skladiščne kapacitete za živinska gnojila, ipd.), informacijsko komunikacijske tehnologije in strojne opreme;
 • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme;
 • nakup kmetijskih zemljišč do 10 % skupnih upravičenih izdatkov naložbe;
 • postavitev oziroma obnovo sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
 • postavitev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;
 • postavitev novih vinogradov, ki se bodo zasadili na podlagi dovoljenja za novo zasaditev;
 • nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme;
 • nakup in postavitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem;
 • postavitev pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma reje gojene divjadi;
 • ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;
 • naložbe na področju pridelave medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic;
 • naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije;
 • naložbe v pridobivanje  energije iz obnovljivih virov energije;
 • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih  priključkov na javno infrastrukturo;
 • stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, kamor sodijo zlasti pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela in zaključna dela (ne glede na to, da nacionalna zakonodaja v okviru agromelioracij dopušča tudi izvedbo manjših odvodnjavanj, založnega gnojenja in apnenja, to ni upravičen strošek te operacije);
 • ureditev malih namakalnih sistemov, njihovih tehnoloških posodobitev ter nakup in postavitev namakalne opreme;
 • prispevek v naravi v obliki lastnega dela in materiala upravičenca;
 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora, stroški za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov, plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje ter stroški nadzora nad izvedbo gradbeno obrtniških del.

NOVO!  Z 8. spremembo PRP 2014-2020 (julij 2020) se uvaja nova skupina naložb, ki bo namenjena kolektivnim naložbam v pripravo kmetijskih proizvodov za prvo prodajo predelovalcem in prodajnim posrednikom (npr. zbirni centri, skladišča, hladilnice, pakirne linije in pripadajoča oprema).

NOVO!  Z 8. spremembo PRP 2014-2020 (julij 2020) se uvaja tudi nova skupina naložb, ki bo namenjena spodbujanju krožnega gospodarstva v okviru primarne pridelave hrane.

 

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni nakupi pravic kmetijske proizvodnje, plačilnih pravic, živali in enoletnih rastlin ter njihovo sajenje. Do podpore niso upravičeni tudi naslednji stroški:

 • zakup nepremičnin,
 • obresti na dolgove,
 • nakup rabljene opreme in mehanizacije,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV in
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo.

 

Vrste podpore

nepovratna finančna pomoč 

 

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju RS.

V primeru skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma druge skupine kmetov (npr. zadruge, strojni krožki ali skupine kmetov, ki so sklenile pogodbo o izvedbi naložbe), ki izvaja kolektivno naložbo, vpis v RKG ni potreben, kadar je skupina ali organizacija proizvajalcev vpisana v evidenco skupin in organizacij proizvajalcev, ki se vodi na MKGP oziroma kadar so v RKG vpisani člani druge skupine kmetov.

Za potrebe tega ukrepa se kot mladi kmet šteje vsaka fizična oseba, ki je v času predložitve vloge na javni razpis: 

 • stara od 18 let do 40 let,
 • ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot je opredeljeno v pogojih za upravičenost iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete ter
 • je ustanovila kmetijsko gospodarstvo v petih letih pred oddajo vloge na javni razpis.

Če vloga za podporo zadeva kmetijsko gospodarstvo, ki ga ima v lasti pravna oseba, se kot mladi kmet šteje tudi vsaka fizična oseba, ki izvaja učinkovit in dolgoročni nadzor nad to pravno osebo v smislu odločitev, povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji.

Upravičenci so tudi socialna podjetja, ki so kmetijsko gospodarstvo in so prepoznana kot nosilci tržnih socialnih inovacij na področju samooskrbe, lokalno pridelane hrane, zaposlovanje ranljivih skupin ter ustvarjanja zelenih delovnih mest. 

Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, ki so majhne kmetije, ki imajo prihodek vsaj 4.000 evrov ter nižji od bruto minimalne plače na zaposlenega v RS, so do podpore upravičeni samo nosilci kmetij. Majhne kmetije so upravičene za naložbe do vključno 50.000 evrov skupne priznane vrednosti.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %, in sicer:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih;
 • za 5 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostmi iz ukrepa KOPOP (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) in/ali ukrepa Ekološko kmetovanje,
  če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa;
 • za 10 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostjo iz ukrepa Dobrobit živali;
 • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij;
 • za 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih;
 • za 15 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti;
 • za 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe in
 • za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

 

IZJEME:

Stopnja podpore za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe in izboljšanju proizvodnega potenciala po naravnih nesrečah ali katastrofičnih dogodkih, je v osnovi 50 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko skupaj z dodatki, ki se seštevajo, poveča do največ 90 % upravičenih stroškov, in sicer:

 • za 20 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih;
 • za 20 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti;
 • za 20 odstotnih točk za kolektivne naložbe;
 • za 20 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostmi iz ukrepa KOPOP (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) in/ali ukrepa Ekološko kmetovanje, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa in
 • za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Stopnja podpore za naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali in gojene divjadi, ki se izvajajo na območjih pojavljanja velikih zveri, je v osnovi 50 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko skupaj z dodatki, ki se seštevajo, poveča do največ 90 % upravičenih stroškov, in sicer:

 • za 20 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami (OMD), če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih;
 • za 20 odstotnih točk za kolektivne naložbe;
 • za 20 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostmi iz ukrepa KOPOP (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) in/ali ukrepa Ekološko kmetovanje, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa in
 • za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Stopnja podpore za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih je v osnovi 50 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko skupaj z dodatki, ki se seštevajo, poveča do največ 90 % upravičenih stroškov, in sicer:

 • za 20 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih;
 • za 20 odstotnih točk za kolektivne naložbe;
 • za 20 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostmi iz iz ukrepa KOPOP (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) in/ali ukrepa Ekološko kmetovanje, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa in
 • za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 evrov na vlogo v primeru naložb namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi ter 2.000 evrov na vlogo pri ostalih vrstah naložb.

Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.000.000 evrov javne podpore.

Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 3.000.000 evrov javne podpore.

Upravičenci lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 50 % vrednosti javne podpore.

 

 

(Opis podukrepa M4.1 je posodobljen skladno z 8. spremembo PRP - julij 2020)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

M4.1 - Aktualno

7. 8. 2020 - 15. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2020, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

17. 7. 2020 - 14. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 za leto 2020, za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

24. 7. 2020 - 13. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 za leto 2020, namenjen zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

10. 7. 2020 - 12. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

1. 2. 2019 - 11. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2019, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

28. 12. 2018 - 10. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2018

30. 3. 2018 - 9. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2018

28. 7. 2017 - 8. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2017

25. 11. 2016 - 7. javni razpis za podukrep 4.1, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane

25. 11. 2016 - 6. javni razpis za podukrep 4.1, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

28. 10. 2016 - 5. Javni razpis 4.1 za leto 2016

5. 9. 2016 - 

24. 6. 2016 - 4. javni razpis 4.1, namenjen prilagoditvi na podnebne spremembe

10. 6. 2016 - 3. Javni razpis 4.1 (razveljavljen!)

10. 6. 2016 - 2. Javni razpis 4.1 za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave

12. 2. 2016 - Javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

Investicijska uredba: Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18) - neuradno prečiščeno besedilo)