Program podeželja

Vas zanima razvoj podeželja v Evropski uniji? Bi o kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji želeli vedeti več? Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici Programa razvoja podeželja in si izberite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


pdf Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2021 ( pdf, 3.32 MB )
pdf Časopis LAS Od Pohorja do Bohorja - POB št.11 2021 ( pdf, 3.47 MB )
pdf Odločitev za ekološko kmetovanje ( pdf, 2.41 MB )
pdf Usposabljanje kmetov za operacijo Dobrobit živali - prašiči, govedo, drobnica iz Programa razvoja podeželja RS za leto 2020 ( pdf, 280 KB )
pdf SIPKK 2020 poročilo ( pdf, 6.79 MB )
pdf Ključni dosežki PRP 2014-2020 v infografiki ( pdf, 1.46 MB )
pdf Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2020 ( pdf, 19.28 MB )
pdf Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2020 in sinteza monitoringa 2019-2020 ( pdf, 25.91 MB )
pdf Aleksander Bomberski, Storitvena točka za inovacijsko omrežje za kmetijstvo in podeželje ( pdf, 2.82 MB )
pdf PP_Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu_EIP2020 ( pdf, 769 KB )
pdf PP_Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (DIGIGOZD)_EIP2020 ( pdf, 525 KB )
pdf PP_DEBLO++_EIP2020 ( pdf, 446 KB )
pdf PP_Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba_EIP2020 ( pdf, 1.52 MB )
pdf PP_Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode-EIP Vode_EIP2020 ( pdf, 1.57 MB )
pdf PP_Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk_EIP2020 ( pdf, 2.70 MB )
pdf PP_Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih_EIP2020 ( pdf, 2.68 MB )
pdf PP_Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi_EIP2020 ( pdf, 640 KB )
pdf PP_Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti_EIP2020 ( pdf, 1.35 MB )
pdf PP_Travinje++ izboljšanje trajnega in sejanega travinja_EIP2020 ( pdf, 1.09 MB )
pdf PP_Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funk. mlečnih proizv. višje dodane vrednosti_EIP2020 ( pdf, 750 KB )
pdf PP_Seneno meso in mleko_EIP2020 ( pdf, 854 KB )
pdf PP_Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje_EIP2020 ( pdf, 1.60 MB )
pdf PP_Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti_EIP2020 ( pdf, 1.01 MB )
pdf PP_Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti_EIP2020 ( pdf, 1.05 MB )
pdf PP_Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah-FARM MANAGER_EIP2020 ( pdf, 954 KB )
pdf PP_Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)_EIP2020 ( pdf, 2.82 MB )
pdf PP_Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti_EIP2020 ( pdf, 628 KB )
pdf PP_Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih_EIP2020 ( pdf, 857 KB )
pdf PP_Kroženje hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu (primer govedorejske kmetije)_EIP2020 ( pdf, 166 KB )
pdf PP_Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije_EIP2020 ( pdf, 1.13 MB )
pdf PP_Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice_EIP2020 ( pdf, 1.45 MB )
pdf PP_Inovacijsko partnerstvo za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano EIP-EKOPAKT_EIP2020 ( pdf, 278 KB )
pdf PP_Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč-GREKO_EIP2020 ( pdf, 1.07 MB )
pdf PP_Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo_EIP2020 ( pdf, 714 KB )
pdf PP_Digitalizacija namakanja zelenjave_EIP2020 ( pdf, 792 KB )
pdf PP_BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja_EIP2020 ( pdf, 699 KB )
pdf Inovativni mladi kmet, kmetica 2019 ( pdf, 2.81 MB )
pdf Priloga k Letnemu poročilu za leto 2019 - preglednice spremljanja ( pdf, 370 KB )
pdf Demonstracijske aktivnosti na kmetijah 2.0/ FarmDemo 2.0 ( pdf, 701 KB )
pdf Fokusna skupina EIP-AGRI: Škodljivci in bolezni oljk - kratko poročilo ( pdf, 651 KB )
pdf Fokusna skupina EIP-AGRI: Škodljivci in bolezni oljk - končno poročilo, april 2020 ( pdf, 1.18 MB )
pdf Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2019 - povzetek ( pdf, 1.22 MB )
pdf Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2019 ( pdf, 6.37 MB )
pdf Prosojnice s predstavitev gozdarskih razpisov 2020 ( pdf, 2.74 MB )
pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP v letu 2019 (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 540 KB )
pdf Agroekologija (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 2.90 MB )
pdf Ravnanje z živalmi (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 7.51 MB )
pdf Pašništvo (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 3.15 MB )
pdf Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 1.65 MB )
pdf Predavanje zdravstveno varstvo goveda (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 4.17 MB )
video Obrezovanje parkljev - primer dobre prakse kot zootehniško opravilo (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( avi, 121.79 MB )
pdf Predstavitev dobrih praks - Zdravje in oskrba parkljev pri govedu (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 3.15 MB )
pdf Usposabljanja kmetov za ukrep Dobrobit živali - govedoreja - za leto 2019 (usposabljanje DŽ - govedoreja, 2019) ( pdf, 1.31 MB )
pdf Divji opraševalci - dr. Danilo Bevk (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.02 MB )
pdf Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 10.71 MB )
pdf Ohranitveno kmetijstvo (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 17.18 MB )
pdf Usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP (KOPOP redno usposabljanje, 2019) ( pdf, 929 KB )
pdf Spoznajte slovenske avtohtone pasme domačih živali - ark kmetije in ark središča - posodobitev 2020 ( pdf, 3.66 MB )
pdf Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov in konkurenčnost (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 369 KB )
pdf Primer dobre prakse iz tujine: Ekološko posestvo Herrmannsdorfer (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.50 MB )
pdf Primer dobre prakse iz tujine: Ekološko posestvo Herrmannsdorfer (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 82 KB )
pdf Izpolnjevanje zahtev EK (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 325 KB )
pdf Prezentacija: Varstvo voda tal podnebne (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 12.53 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 2.45 MB )
pdf Ekološko semenarjenje (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 369 KB )
pdf Prezentacija ekološko semenarstvo (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.93 MB )
pdf Uvodno izobraževanje EK (EK - osnovno usposabljanje, 2019) ( pdf, 519 KB )
video Ogledi dobrih praks, pripravljenega za potrebe usposabljanja EK, 2019 (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019)
pdf Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov in konkurenčnost (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 1.56 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 17.85 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 3.60 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev EK (EK - nadaljevalno usposabljanje, 2019) ( pdf, 494 KB )
pdf KOPOP predhodno usposabljanje 2020 prezentacija ( pdf, 2.93 MB )
pdf Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020, 7. izdaja, maj 2020 ( pdf, 884 KB )
pdf Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb, Jože Verbič, KOPOP, 2020 ( pdf, 2.93 MB )
pdf Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP, Žvikart, ZRSVN ( pdf, 3.33 MB )
pdf Varovanje voda, Urška Bremec, Tanja Mohorko, KOPOP, 2020 ( pdf, 2.69 MB )
pdf Odvzem vzorcev tal, Janez Sušin, KOPOP, 2020 ( pdf, 1.17 MB )
pdf Kmetijski vidik varstva narave in invazivke, Klemen Eler, KOPOP, 2020 ( pdf, 16.50 MB )
pdf Navodila za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico (3. posodobitev, feb. 2020) ( pdf, 1.72 MB )
pdf Varno delo s traktorjem (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 13.96 MB )
pdf Varno delo z motorno žago (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 11.73 MB )
pdf Gradivo za udeležence: Varno delo z motorno žago (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 3.09 MB )
pdf Gradivo za udeležence: Varno delo s traktorjem (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 3.77 MB )
pdf Primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 2.74 MB )
pdf Spravilo lesa s traktorjem v gozdu (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 27.98 MB )
pdf Okoljski vidiki izvedbe del z gozdarskim traktorjem (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 823 KB )
pdf Varstvo gozdov pred podlubniki (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 5.11 MB )
pdf Ogroženost gozda zaradi podnebnih sprememb (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 1.59 MB )
pdf Gozdnogospodarsko načrtovanje in Natura 2000 (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 2.02 MB )
pdf Uvod (usposabljanje gozdarstvo 2019) ( pdf, 622 KB )
pdf Varovanje drobnice pred velikimi zvermi, 1. posodobitev, 2020 ( pdf, 9.13 MB )
pdf Prilagajanje podnebnim spremembam (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 7.14 MB )
pdf Gospodarno upravljanje kmetijskih gospodarstev (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 1.06 MB )
pdf Dopolnilne dejavnosti na kmetiji za mlade prevzemnike (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 1.35 MB )
pdf Vrste dopolnilnih dejavnosti (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 1.51 MB )
pdf Trženje, promocija, izboljšanje cene(Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 18.06 MB )
pdf Varno delo na kmetiji (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 4.92 MB )
pdf Faktorji uspeha na kmetiji - Voglauer (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 2.01 MB )
pdf Obdavčenje na podlagi katastrskega dohodka (Usposabljanje mladi kmet prevzemnik 2019) ( pdf, 1.33 MB )