Program podeželja

Vas zanima razvoj podeželja v Evropski uniji? Bi o kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji želeli vedeti več? Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici Programa razvoja podeželja in si izberite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (osnovno usposabljanje EK 2018) ( pdf, 20.37 MB )
pdf Zmanjšanje stopnje napake pri izvajanju ukrepa EK - najpogostejše kršitve (osnovno usposabljanje EK 2018) ( pdf, 508 KB )
pdf Sadjarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 25.38 MB )
pdf Čebelarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 2.07 MB )
pdf Konjereja (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 5.53 MB )
pdf Drobnica (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 1.74 MB )
pdf Govedoreja (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 2.24 MB )
pdf Prašičereja (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 4.21 MB )
pdf Oljkarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 25.19 MB )
pdf Vinogradništvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 29.30 MB )
pdf Travništvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 15.30 MB )
pdf Hmeljarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 16.57 MB )
pdf Vrtnarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) ( pdf, 9.72 MB )
pdf Pašništvo (Kancler & Kovačič, KGZS; Usposabljanje DŽ drobnica 2018) ( pdf, 5.45 MB )
pdf Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo (Janez Sušin, KIS; Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) ( pdf, 1.28 MB )
pdf Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam (Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) ( pdf, 3.80 MB )
pdf Kmetija Trotter - primer dobre prakse (usposabljanje DŽ drobnica 2018) ( pdf, 4.04 MB )
pdf Primer dobre prakse - drobnica (Društvo rejcev drobnice Zgornje Posočje; usposabljanje DŽ drobnica 2018) ( pdf, 4.14 MB )
pdf Varovanje voda in ukrep KOPOP (Usposabljanje DŽ drobnica 2018) ( pdf, 2.87 MB )
pdf Predstavitev ukrepa KOPOP (Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) ( pdf, 3.45 MB )
pdf Dobrobit živali (Usposabljanje DŽ govedo 2018) ( pdf, 1.20 MB )
pdf Preventivno zdravstveno varstvo drobnice (Usposabljanje DŽ drobnica 2018) ( pdf, 1.58 MB )
pdf Predstavitev zahtev in pogojev za ukrep DŽ na področju drobnice za leto 2018 (Usposabljanje DŽ drobnica 2018) ( pdf, 661 KB )
pdf Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP (mag. Mateja Žvikart, ZRSVN; Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) ( pdf, 3.88 MB )
pdf Kmetijski vidik varstva narave: Invazivne rastline v kmetijstvu (dr. Klemen Eler, BF; Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) ( pdf, 16.32 MB )
video Tekači z repki KOMFORT (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mp4, 20.00 MB )
video Stereotypies in sows in barren pens (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mpg, 2 MB )
video Sow in sow stall excessive drinking (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mpg, 2 MB )
video Skupinska reja plemenskih svinj KOMFORT Boxberg 2018 (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mp4, 26.65 MB )
video Pregrade v boksu s tekači z REPKI Boxberg 2018 (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mp4, 22.67 MB )
video Pregrade v boksu s tekači z REPKI Boxberg 2018 (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mp4, 22.67 MB )
video Prasitveni boks KOMFORT Boxberg 2018 (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mp4, 24.93 MB )
video Pigs in the Meat Industry (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mpg, 7 MB )
video Pigs bellynosing (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mpg, 482 KB )
video Enrichment for Pig Hanging toy for fatteners (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mpg, 17 MB )
video Enrichment for Pig Hanging toy for fatteners (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( mpg, 17 MB )
pdf DŽ prašiči končno (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( pdf, 497 KB )
pdf DŽ prašiči - predstavitev (Usposabljanje DŽ prašiči 2018) ( pdf, 18.46 MB )
pdf Dobrobit govedi - živinorejski del (Usposabljanje DŽ govedo 2018) ( pdf, 7.22 MB )
pdf Dobrobit govedi - veterinarski del (Usposabljanje DŽ govedo 2018) ( pdf, 9.24 MB )
pdf Ravnanje z živalmi (Usposabljanje DŽ drobnica 2018) ( pdf, 1.92 MB )
pdf Kmetija - Sirarstvo Reberšak (Usposabljanje DŽ drobnica 2018) ( pdf, 149 KB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa DŽ - drobnica 2018 (Usposabljanje DŽ - drobnica 2018) ( pdf, 3.09 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa DŽ - drobnica 2018 (Usposabljanje DŽ - drobnica 2018) ( pdf, 3.09 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa DŽ - drobnica 2018 (Usposabljanje DŽ - drobnica 2018) ( pdf, 3.09 MB )
pdf Predstavitev rezultatov izvedenih kontrol na kraju samem na področju Dobrobiti živali za drobnico v letu 2017 (Marinka Korošec, KGZS; usposabljanje DŽ drobnica 2018) ( pdf, 342 KB )
pdf Navodila za izvajanje operacije Ohranjanje mejic v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (2. posodobitev, 2019) ( pdf, 2.26 MB )
pdf Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 (posodobitev marec 2019) ( pdf, 20.22 MB )
pdf Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2018 ( pdf, 9.79 MB )
pdf Navodila za koprološko analizo v operacijah dobrobit živali – govedo in dobrobit živali – drobnica ( pdf, 222 KB )
pdf Vrednotenje slovenske kmetijske politike v obdobju 2015–2020 ( pdf, 5.76 MB )
pdf Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2018 in sinteza monitoringa 2016–2018 (DOPPS, november 2018) ( pdf, 17.93 MB )
pdf Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2018 ( pdf, 11.08 MB )
pdf Reja drobnice ( pdf, 3.72 MB )
pdf S povezovanjem do boljšega položaja primarnih proizvajalcev v kmetijstvu in gozdarstvu ( pdf, 1.57 MB )
pdf Infografika Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu ( pdf, 325 KB )
pdf Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu ( pdf, 1.52 MB )
pdf Dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom - dopolnilne dejavnosti, 2018 (Marija Kovačec) ( pdf, 1.12 MB )
pdf Ekonomika - vodenje davčnega knjigovodstva, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 1.17 MB )
pdf Ekonomika - stroški in prihodki, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 968 KB )
pdf Ekonomika - katalog kalkulacij, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 461 KB )
pdf Ekonomika - DDV, 2018 (Ana Demšar Benedečič) ( pdf, 962 KB )
pdf Ekonomika analiza poslovanja na kmetijah in obdavčenje, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 1.85 MB )
pdf Zavarovovanje, preprečevanje škode, 2018 (Miša Pušenjak) ( pdf, 9.75 MB )
pdf Učinkovita komunikacija za večjo prepoznavnost kmetij, 2018 (Danijela Kocuvan) ( pdf, 3.70 MB )
pdf Promocija v kmetijstvu, 2018 (Miša Pušenjak) ( pdf, 5.63 MB )
pdf Povezovanje, nastop na trgu, distribucija, 2018 (Miša Pušenjak, Zlatka GUTMAN KOBAL) ( pdf, 28.12 MB )
pdf Osnove upravljanja kmetijskih gospodarstev - 2 del: Investicije in poslovno načrtovanje, 2018 (Tomaž Cör) ( pdf, 1.18 MB )
pdf Osnove upravljanja kmetijskih gospodarstev - 1 del, 2018 (Tomaž Cör) ( pdf, 464 KB )
pdf Oblikovanje cene za trg in analiza trga, 2018 (Tomaž Cör) ( pdf, 2.97 MB )
pdf Faktorji - uspeha na kmetijah, 2018 (Olga Voglauer) ( pdf, 3.40 MB )
pdf Ekonomika - Značilnosti kmetijskih gospodarstev, 2018 (Tomaž Cör) ( pdf, 962 KB )
pdf Ekonomika - zavarovanja, zagotavljanje kakovosti, promocija kmetijskih pridelkov in proizvodov, 2018 ( pdf, 1.03 MB )
pdf Ekonomika - vodenje FADN knjigovodstva, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 848 KB )
pdf Ekonomika - kalkulacije na kmetiji, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 1.15 MB )
pdf Ekonomika - izdelava poslovnega načrta za investicije, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 1.32 MB )
pdf Ekonomika - investicijsko in poslovno odločanje, poslovni načrt, 2018 (Ana Demšar Benedečič) ( pdf, 346 KB )
pdf Reja drobnice ( pdf, 7.76 MB )
pdf Uporabna preglednica Matematika za NPZ in predstavitev poklica kmeta ( pdf, 2.72 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - NEVARNOSTI PRI DELU V GOZDU (2018) ( pdf, 2.06 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - VARSTVO PRED PODLUBNIKI (2018) ( pdf, 5.22 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - SPRAVILO LESA S TRAKTORJEM (2018) ( pdf, 28.06 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - PRIMERI DOBRE PRAKSE 2018 ( pdf, 2.67 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - UVOD USPOSABLJANJE 2018 ( pdf, 622 KB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - GOZDNOGOSPODARSKO NAČRTOVANJE IN NATURA 2000 (2018) ( pdf, 2.03 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - PODNEBNE SPREMEMBE (2018) ( pdf, 1.55 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - OKOLJSKE VSEBINE TRAKTOR (2018) ( pdf, 888 KB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - OKOLJSKE VSEBINE (2018) ( pdf, 720 KB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - SESTAVNI DELI IN VZDRŽEVANJE MOTORNE ŽAGE (2018) ( pdf, 4.14 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - PRAVILA IN TEHNIKA DELA Z MOTORNO ŽAGO (2018) ( pdf, 5.57 MB )
pdf Usposabljanja za varno delo v gozdu - DELO V IZREDNIH RAZMERAH (2018) ( pdf, 3.20 MB )
pdf Živilskopredelovalna industrija v Sloveniji v letu 2017 ( pdf, 853 KB )
pdf Paša drobnice ( pdf, 2.59 MB )
pdf Spoznajte slovenske avtohtone pasme domačih živali - ark kmetije in ark središča - posodobitev 2018 ( pdf, 1.01 MB )
pdf Mreža za podeželje - posodobitev 2018 ( pdf, 813 KB )
pdf Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Osnovne informacije o ukrepih, 2. posodobitev v skladu z 4. spremembo PRP 2014-2020 ( pdf, 2.64 MB )
pdf Naravni rezervat Iški morost ( pdf, 3.91 MB )
pdf Invazivne rastline in kmetijstvo, Biotehniška fakulteta, 2018 ( pdf, 7.83 MB )
pdf Pomen uporabe certificiranega semena ( pdf, 601 KB )
pdf Zatiranje ameriškega škržatka za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP - 2018 ( pdf, 696 KB )