Program podeželja

Vas zanima razvoj podeželja v Evropski uniji? Bi o kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji želeli vedeti več? Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici Programa razvoja podeželja in si izberite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


pdf Ravnanje z drobnico (KGZS; prezentacija iz usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica) ( pdf, 2.55 MB )
pdf Obnašanje ovc in koz (KGZS; prezentacija iz usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica) ( pdf, 1.25 MB )
pdf Pašništvo (KGZS; prezentacija iz usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica) ( pdf, 6.89 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev in pogojev pri izvajanju ukrepa Dobrobit živali (DŽ) - govedoreja ( pdf, 2.74 MB )
pdf Opazovanje prašičev in prepoznavanje njihove govorice telesa ( pdf, 642 KB )
pdf Predstavitev trendov v Evropi v iskanju alternativ za kirurško kastracijo (Veterinarska fakulteta) ( pdf, 443 KB )
pdf Biovarnost in ureditev hlevov (Milena Kovač) ( pdf, 17.34 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe ( pdf, 33.42 MB )
pdf Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (2017) ( pdf, 4.79 MB )
pdf Ekološko semenarjenje ( pdf, 5.42 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa Ekološko kmetovanje, za leto 2017 ( pdf, 12.10 MB )
pdf Predstavitev aktualnih bolezni in zdravstvenega stanja prašičev v Sloveniji ( pdf, 1.09 MB )
pdf Poznavanje in izvajanje minimalnih standardov in ukrepa DŽ ( pdf, 554 KB )
pdf Ravnanje s prašiči ( pdf, 801 KB )
pdf Obnašanje in potrebe prašičev ( pdf, 889 KB )
pdf Ukrepi za preprečevanje grizenja repov in drugih motenj v obnašanju ( pdf, 613 KB )
pdf Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2017 ( pdf, 1.10 MB )
pdf Zagotavljanje varnosti živil (mag. Jana Ramuš, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij) ( pdf, 9.65 MB )
pdf Vplivi naložb na okolje: Zakonodajne zahteve, standardi, novosti krožnega gospodarstva ( pdf, 2.53 MB )
pdf Izboljšanje sestave živil in označevanje (dr. Petra Medved Djurašinović, GZS) ( pdf, 3.77 MB )
pdf Kakovost in označevanje živil (dr. Petra Medved Djurašinović, GZS) ( pdf, 3.35 MB )
pdf Označevanje alergenov v praksi (dr. Petra Medved Djurašinović, GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij) ( pdf, 1.96 MB )
pdf Zagotavljanje varnosti živil (mag. Jana Ramuš, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij) ( pdf, 9.65 MB )
pdf Razvoj novih proizvodov: Okoljski, socialni in drugi vplivi (Antonija Božič Cerar, GZS) ( pdf, 2.41 MB )
pdf Trendi na področju povpraševanja po hrani (dr. Petra Medved Djurašinović, GZS) ( pdf, 3.10 MB )
pdf V sodelovanju je ključ do napredka slovenskega kmetijstva; Predstavitev ukrepa M16 – Sodelovanje s področja tehnološkega razvoja ter okolja in podnebnih sprememb ( pdf, 1.44 MB )
pdf Kaj slovenskemu kmetijstvu prinaša EIP - Evropsko partnerstvo za inovacije ( pdf, 1.69 MB )
pdf Ukrep M16 - Sodelovanje in predstavitev Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti ( pdf, 1.24 MB )
pdf Navodila za odvzem vzorcev tal, namenjenih za kemijsko analizo ( pdf, 271 KB )
pdf EIP v okviru PRP 2014–2020: Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (zgibanka) ( pdf, 8.27 MB )
pdf Spoznajte slovenske avtohtone pasme domačih živali - ark kmetije in ark središča ( pdf, 3.64 MB )
pdf Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Osnovne informacije o ukrepih, 1. posodobitev v skladu z 2. spremembo PRP 2014-2020 ( pdf, 6.03 MB )
pdf Rural Development Programme of the Republic of Slovenia for the period 2014-2020, Basic Information on Measures, areasFirst update with regard to the second amendment to the RDP ( pdf, 6.00 MB )
document Zatiranje ameriškega škržatka - 2017 ( docx, 636 KB )
pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije HMELJARSTVO - 1. posodobitev ( pdf, 4.44 MB )
pdf Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017
pdf Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin ( pdf, 7.90 MB )
pdf Zadružništvo, zadruge in upravljanje zadrug, 2017 (Avsec) ( pdf, 764 KB )
pdf Ekonomika kmetijskega gospodarstva - 1. sklop, 2017 (Tomaž Cor) ( pdf, 3.25 MB )
pdf Ekonomika - kmetijskega gospodarstva: Analiza poslovanja na kmetijah in vodenje knjigovodstva, 2017 (Ana Demšar-Benedičič) ( pdf, 3.81 MB )
pdf Povezovanje na kmetijah: Kmetija pri Kumru, 2017 (Olga Voglauer) ( pdf, 1.65 MB )
pdf Povezovanje v kmetijstvu, 2017 (Miša Pušenjak) ( pdf, 8.75 MB )
pdf Storitveno povezovanje: Povezovanje pri strojnih krožkih in društvih lastnikov gozdov, 2017 ( pdf, 1.06 MB )
pdf Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2017 ( pdf, 1.72 MB )
pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vinogradništvo - 2. posodobitev ( pdf, 5.65 MB )
pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo - 2. posodobitev ( pdf, 8.30 MB )
pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vodni viri - 2. posodobitev ( pdf, 23.69 MB )
pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP - 2. posodobitev ( pdf, 5.10 MB )
pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Trajno travinje I in Trajno travinje II - 2. posodobitev ( pdf, 3.52 MB )
pdf Deklaracija 3. Slovenskega podeželskega parlamenta 2015 ( pdf, 222 KB )
document Tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja, 2017 ( docx, 157 KB )
document Tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave, 2017 ( docx, 503 KB )
document Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin, 2017 ( docx, 295 KB )
document Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja, 2017 ( docx, 285 KB )
spreadsheet Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave ter predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017) ( xlsx, 241 KB )
pdf Navodila za vodenje enotnih predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017) ( pdf, 2.41 MB )
spreadsheet Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017) ( xlsx, 258 KB )
pdf Navodila za vodenje predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017) ( pdf, 2.10 MB )
pdf Srečanje mladih kmetov 2017 ( pdf, 3.40 MB )
pdf Navodila za izvajanje operacije ohranjanje mejic v okviru Kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP), 2017 ( pdf, 1.01 MB )
pdf Zemljevid lokalnih akcijskih skupin (LAS) v okviru pristopa LEADER/CLLD 2014-2020 ( pdf, 3.96 MB )
pdf Ekološko čebelarjenje - osnovno (obvezno usposabljanje EK 2016) ( pdf, 6.57 MB )
pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa - osnovno (obvezno usposabljanje EK 2016) ( pdf, 5.72 MB )
pdf Inovativni mladi kmet, kmetica 2016 ( pdf, 6.93 MB )
pdf Usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu - traktor ( pdf, 39.22 MB )
pdf Zloženka - Poklic kmeta in pomen lokalne samooskrbe ( pdf, 7.22 MB )
pdf Ekološka reja divjadi v oborah - tehnološka navodila ( pdf, 891 KB )
pdf Prehrana govedi na ekoloških kmetijah - tehnološka navodila ( pdf, 3.23 MB )
pdf Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku - tehnološka navodila ( pdf, 1.37 MB )
pdf Reja domačih živali in sobivanje z zvermi – Varovanje drobnice pred velikimi zvermi ( pdf, 2.30 MB )
pdf FADN - Mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev ( pdf, 1.09 MB )
pdf Priročnik za načrtovanje namakanja ( pdf, 2.82 MB )
pdf Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (zgibanka; posodobitev junij 2016) ( pdf, 230 KB )
pdf Zatiranje ameriškega škržatka v okviru zahteve VIN_INSK - 2017 ( pdf, 535 KB )
pdf Inovativni mladi kmet, kmetica 2015 ( pdf, 16.81 MB )
pdf Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupnostih ( pdf, 912 KB )
pdf Srečanje mladih prevzemnikov kmetij 2016 ( pdf, 426 KB )
pdf Invazivne rastline v kmetijski krajini, ZVNRS, 2016 ( pdf, 7.74 MB )
pdf Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja ( pdf, 4.39 MB )
pdf Zadružništvo učinkovit model poslovnega organiziranja ( pdf, 7.23 MB )
pdf Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo ( pdf, 3.67 MB )
pdf Rezultati izvajanja Programa razvoja podeželja 2007-2013 (PRP 2007-2013) ( pdf, 514 KB )
pdf Usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) v letu 2015 ( pdf, 904 KB )
pdf Tehnologije in sistemi reje za dobro počutje živali ( pdf, 11.41 MB )
pdf Etologija prašičev ( pdf, 1.10 MB )
pdf Preventivno zdravstveno varstvo prašičev ( pdf, 2.08 MB )
pdf Ravnanje s prašiči ( pdf, 6.41 MB )
pdf Ekološko čebelarstvo ( pdf, 3.87 MB )
pdf Ekološko semenarjenje ( pdf, 10.77 MB )
pdf Informacije - gradivo za udeležence usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje (PRP 2014-2020) v letu 2015 ( pdf, 674 KB )
pdf Trženje na ekoloških kmetijah ( pdf, 2.05 MB )
pdf Ekološko kmetijstvo kot ukrep PRP 2014-2020 (uvod) ( pdf, 3.16 MB )
pdf Varstvo voda in tal ter podnebne sprememebe v povezavi z ekološkim kmetijstvom ( pdf, 4.72 MB )
pdf Zmanjšanje izpusta amonijaka ( pdf, 1014 KB )
pdf Pridelava in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin semen ( pdf, 174 KB )
pdf Delo v izrednih razmerah, ki so posledica ujm ( pdf, 3.22 MB )
pdf Potrebe prašičev in funkcionalnost hleva - Tla ( pdf, 1.39 MB )
spreadsheet Pravila in tehnika dela z motorno žago ( pdf, 4.58 MB )
pdf Prašičereja - Nadgradnja rejskih opravil v smislu dobrega počutja ( pdf, 39.36 MB )
pdf Obnašanje in potrebe prašičev ( pdf, 8.92 MB )