Program podeželja

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 se po potrebi spremenijo; trenutno je v veljavi 9. sprememba meril (maj 2019). Spremembe meril za izbor operacij bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

 

DEVETA SPREMEMBA MERIL – maj 2019:

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so se redakcijsko spremenila pri podukrepih M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, kjer so se uskladile zadnje spremembe v Programu razvoja podeželja 2014-2020, ki pa niso imele vpliva na merila za izbor operacij.

Pri merilu za podukrep M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete se popravek nanaša na vključenost KMG v ukrep M14 Dobrobit živali – izbira razvojnega cilja v poslovnem načrtu mladega kmeta, ki se je s spremembo meril izbrisal.

Pri merilu za podukrep M6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij se merilo Število polnih delovnih moči spremeni v merilo Vključenost člana kmetijskega gospodarstva v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti. S spremembo je tako omogočena poenostavitev postopka vložitve vloge na javni razpis in hkrati omogočena lažja administrativna obdelava vlog prispelih na javne razpise, saj bo po novem možno pridobiti točke samo v primerih, da je član kmetijskega gospodarstva vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje z naslova opravljanja kmetijske dejavnosti. Uvaja se novo merilo Velikost kmetijskega gospodarstva v PKP, s katerim so preferirane večje kmetije znotraj ciljne skupine, ki imajo večjo možnost za rast in razvoj. Prav tako se je spremilo tudi merilo Vključenost upravičenca v shemo kakovosti – izbrana kakovost, pri katerem namesto prijave v postopek certificiranja preverjamo pridobljen certifikat.

Merilo za podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti še niso bila opredeljena, saj struktura upravljanja finančnih instrumentov še ni vzpostavljena. Z uvedbo nove oblike pomoči v obliki nepovratne finančne pomoči so se opredelila tudi nova merila za omenjeno obliko pomoči, ki bo namenjena naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

Merilo za podukrep 7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo se popravlja, in sicer na vsa tri merila, katera so znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi, število omogočenih modelov širokopasovnega dostopa ter število gospodinjstev na belih lisah z dostopom do širokopasovnih storitev elektronskih komunikacij. Prvo in tretje merilo se v celoti spremenita in preimenujeta zaradi lažjega ponderiranja popolnih vlog in izbire upravičenca. Spremenila pa se je tudi vstopna meja točk za uvrstitev vlog v obravnavo popolnih in vsebinsko ustreznih vlog, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev na javnem razpisu z namenom uspešnejše izvedbe javnega razpisa in izbire upravičenca.

Organ upravljanja je na 19. seji 17. 5. 2019 potrdil Meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 9. sprememba.
Na 15. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala dne 7. 6. 2019 na ekološki kmetija Kukenberger, je OS je sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 in dodatno dopolnitev za vključitev sektorja grozdje za vino pri podukrepu 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 20. seji 21. 6. 2019 potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 9. sprememba, maj 2019.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 9. sprememba (maj 2019 - v veljavi)

 

 

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih