Program podeželja

Označevanje vira sofinanciranja v skladu s Pravilnikom je obvezno za upravičence do podpore iz javnih razpisov, ki so izdani na podlagi uredbe, ki se izrecno sklicuje na Pravilnik. Javni razpisi se na Pravilnik sklicujejo od jeseni 2018.


Upravičenci, ki so prejeli podporo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 v preteklih letih (pred jesenjo 2018), pa morajo označevati vir sofinanciranja v skladu z Navodili.

 

OZNAČEVANJE V SKLADU S PRAVILNIKOM

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) je bil v petek, 19. 10. 2018, objavljen v Uradnem listu št. 67/2018.

Pravilnik uvaja nekatere poenostavitve glede označevanja vira sofinanciranja glede na predhodna Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: Navodila).

Bistvena poenostavitev se nanaša na dvig zneska dodeljene podpore, za katerega je potrebno označevanje vira sofinanciranja. Tako je označevanje s plakatom ali obrazložitveno tablo ter z nalepko za naložbo v stroj ali opremo potrebno pri znesku podpore 50.000 eurov in ne pri znesku podpore 10.000 eurov, kot velja po Navodilih. Poenostavljeno je tudi označevanje v primeru kolektivnih naložb, saj ima obveznost označevanja le vodilni partner.

Zavezanec za označevanje vira sofinanciranja je vsak upravičenec, ki prejme podporo iz PRP 2014-2020 z odločbo ali javnim naročilom.

Obveznost označevanja traja:
• od vročitve odločbe do zadnjega izplačila sredstev (za javne razpise ali javne pozive);
• od podpisa pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, do zadnjega izplačila sredstev (za javna naročila);
• od vložitve zbirne vloge do izplačila sredstev, če gre za ukrep Dobrobit živali - DŽ ali Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami - OMD (za zbirne vloge);
• od vložitve prvega zahtevka za izplačilo sredstev v okviru zbirne vloge do zadnjega izplačila sredstev, če gre za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - KOPOP ali Ekološko kmetovanje - EK(za zbirne vloge).

Obveznost označevanja s stalno obrazložitveno tablo (za naložbe, kjer je višina dodeljene podpore večja od 500.000 eurov) traja še pet let po zadnjem izplačilu sredstev.

Odgovornosti upravičencev do označevanja vira sofinanciranja predpisuje Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014.

 

PREDSTAVITVE (.ppt):

Izobraževanje za ukrepe kmetijske politike za leto 2019 s primeri pravilnega in nepravilnega označevanja vira sofinanciranja...

Označevanje vira sofinanciranja za ukrep LEADER...

 

OZNAČEVANJE V SKLADU Z NAVODILI

Upravičenci do sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije, imajo obveznost označiti vir sofinanciranja aktivnosti od začetka izvajanja aktivnosti, kar je s temi navodili opredeljeno kot najkasneje od prejema odločbe ali od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev dalje. V primeru, da so upravičenci vključeni v enega izmed naslednjih ukrepov - ukrep 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrep 11 Ekološko kmetovanje, ukrep 13 Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami ali ukrep 14 Dobrobit živali, se obveznost označevanja začne najkasneje z oddajo zbirne vloge. V primeru, da so upravičenci vključeni v podukrep 8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, se obveznost označevanja začne najkasneje z oddajo vloge na javni razpis.

Obveznost označevanja traja najmanj do zadnjega izplačila sredstev za upravičeno aktivnost za vse primere, razen za naložbe  nad 50.000 € javnih sredstev, kjer upravičenci ohranijo obrazložitveno tablo oz. postavijo stalno tablo še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev PRP 2014–2020.

Odgovornosti upravičencev do označevanja vira sofinanciranja predpisuje Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 808/2014 in št. 2016/669.

 

NAVODILA za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (pdf, ver. 1.2, objavljeno 11. 11. 2016)

MKGP je pripravilo Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020, kjer so opredeljene odgovornosti upravičencev glede informiranja in obveščanja javnosti o dejavnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020.

Pripravljeni so predlogi besedil za spletne strani (tipski teksti), s katerimi si lahko upravičenci pomagajo za označitev vira sofinanciranja aktivnosti iz naslova ukrepov:

-    3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila na spletni strani upravičenca

-    4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, (primer izgleda na fiktivni spletni strani);
-    4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; operacija Ureditev gozdne infrastukture;
-    6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete;

-   6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij na spletni strani upravičenca

-    8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov; operacija Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči; aktivnost Nakup sadik gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito sadik pred divjadjo - SADIKE;
-    8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov; operacija Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči; aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda - DELA;
-    8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov; operacija Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov - VLAKE;

-    8.6 Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa; operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa - upravičenec je fizična oseba - MEHANIZACIJA;
-    8.6 Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa, operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa - upravičenec je podjetje - MEHANIZACIJA;
-    8.6 Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa, operacija Naložbe v pred industrijsko predelavo les - upravičenec je fizična oseba - PREDELAVA;
-    8.6 Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa, operacija Naložbe v pred industrijsko predelavo les - upravičenec je podjetje - PREDELAVA;

-    9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

-    10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila,
-    11 Ekološko kmetovanje,
-    13 Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami in
-    14 Dobrobit živali.

Označevanje poslovnih spletnih strani

Na poslovni spletni strani označijo upravičenci iz naslova vseh ukrepov PRP.

Informacije o aktivnosti in obvezni elementi spletne strani zavzemajo najmanj 25 % spletne strani (25 % tiskane spletne strani), ki je namenjena informacijam o viru sofinanciranja izvajane oz. izvedene aktivnosti. Označitev je lahko na naslovni spletni strani ali na podstrani spletne strani, v tem primeru mora biti na naslovni spletni strani objavljena jasna povezava.

Poslovna spletna stran upravičenca vsebuje naslednje elemente označevanja:

• opis aktivnosti, iz katerega je razvidna povezava med namenom spletne strani in podporo, ki se namenja aktivnosti, vključno z njenimi cilji in rezultati, pri čemer se poudari finančno podporo Evropske unije, in sorazmerno z višino finančne podpore:
- za aktivnosti do 10.000 EUR dodeljene višine javne podpore se navede najmanj najmanj naziv, cilje in pričakovane rezultate aktivnosti (navesti najkasneje ob oddaji zbirne vloge);
- za aktivnosti od 10.000 do 500.000 EUR se navede najmanj naziv, povzetek , cilje, glavne dejavnosti za doseganje ciljev ter pričakovane rezultate aktivnosti (navesti najkasneje ob prejemu odločbe o dodelitvi sredstev);
- za aktivnosti nad 500.000 EUR se navede najmanj naziv, povzetek, daljši opis , cilje, glavne dejavnosti za doseganje ciljev in pričakovane rezultate aktivnosti (navesti najkasneje ob prejemu odločbe o dodelitvi sredstev);
• logotipe
• povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si).

 

Predloge za plakate

S plakati označijo upravičenci, kadar so upravičeni so skupne višina javne podpore, ki presega 10.000 EUR iz naslova posameznega podukrepa PRP. Upravičenci do sredstev iz naslova ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrepa 11 Ekološko kmetovanje, ukrepa 13 Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami ali ukrepa 14 Dobrobit živali, niso zavezani k označevanju s plakati.

Predloge za označevalne table

Z označevalnimi tablami označijo upravičenci, kadar so upravičeni so skupne višina javne podpore, ki presega 50.000 EUR iz naslova posameznega podukrepa PRP. Upravičenci do sredstev iz naslova ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrepa 11 Ekološko kmetovanje, ukrepa 13 Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami ali ukrepa 14 Dobrobit živali, niso zavezani k označevanju z označevanju table.

Obrazložitvene nalepke

Nalepka se uporabi za označitev aktivnost, ki privede do naložbe v premično opremo, katere skupna višina javne podpore presega 10.000 EUR.

Obstajajo štiri dimenzije nalepk:
- 15 x 7,5 cm
- 20 x 10 cm,
- 25 x 12,5 cm in
- 5 x10 cm (dodatno za aktivnosti ukrepa M19 LEADER).

Glede na velikost premične opreme se uporabi temu ustrezno dimenzijo nalepke.

Plakete in nalepke lahko upravičenci pridobijo na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja s posredovanjem elektronskega sporočila na aktrp@gov.si ali dopisa na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom velikosti plakata oz. nalepke. Plakate in nalepke bo možno dobiti tudi na vseh izpostavah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Informacijska in komunikacijska gradiva

Upravičenec do sredstev PRP 2014–2020 označi tudi informacijska in komunikacijska gradiva, ki so sofinancirana iz sredstev PRP 2014–2020.

Publikacije (kot so knjižice, prospekti in bilteni) in plakati o ukrepih in dejavnostih, ki jih sofinancira EKSRP, vsebujejo na naslovni strani jasno navedbo o udeležbi Unije in simbol Unije, če je uporabljen tudi nacionalni ali regionalni simbol. Publikacije vključujejo sklicevanja na organ, odgovoren za vsebino, in na organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za informacije, ki so dostopne prek elektronskih sredstev (spletnih strani, baz podatkov za možne upravičence) ali kot avdiovizualno gradivo, se smiselno uporabljajo logotipi in slogani.

 

Razporeditev logotipov:

Posamezni logotipi:

Program razvoja podeželja
Evropska unija
LEADER
Republika Slovenija

 

V uporabi nov (promocijski) logotip za pristop LEADER/CLLD

Koordinacijski odbor CLLD bo pri svojem nadaljnjem delu uporabljal logotip, saj je med drugim zadolžen tudi za pripravo posameznih promocijskih aktivnosti za CLLD tako na domačem kot na tujem področju. Ker se tudi na evropski ravni že uporablja poseben logotip za CLLD, smo se odločili za izdelavo le tega. Logotip za pristop LEADER/CLLD je dodaten logotip, namenjen predvsem promociji pristopa od spodaj navzgor, zato se priporoča za uporabo tudi na promocijskem materialu LAS. Logotip v okviru EKSRP sklada ni obvezen ter ne nadomešča nobenega izmed obveznih logotipov za označevanje sofinanciranih aktivnosti. Za pravilno označevanje sofinanciranih aktivnostih iz EKSRP sklada je potrebno upoštevati Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

  • logo LEADER/CLLD - vodoravna barvna verzija (.png)
  • logo LEADER/CLLD - vodoravna barvna verzija (.pdf vektorska)
  • logo LEADER/CLLD - vodoravna črnobela verzija (.png)
  • logo LEADER/CLLD - pokončna barvna verzija (.png)
  • logo LEADER/CLLD - pokončna barvna verzija (.pdf vektorska)
  • logo LEADER/CLLD - pokončna črnobela verzija (.png)

 

Dodatne informacije: mreza-podezelje.mkgp@gov.si

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih