Program podeželja

Cilj

Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD).

Opis

Podpora se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju kakor izven teh območij.

Govorimo torej o izravnalnem plačilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Slovenija je pri določitvi območij OMD v okviru tega podukrepa uporabila območja iz programskega obdobja 2007–2013. V okviru reforme OMD bo Slovenija opredelila novo razmejitev območij, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve.

 

OMD Druga obmocja z naravnimi omejitvami

Druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve, prestavljajo v Sloveniji 4 % površine države, kjer se nahaja 4 % kmetijskih zemljišč. Na teh območjih prevladujejo kmetijska zemljišča z nižjim proizvodnim potencialom, z ekonomskimi rezultati, ki zaradi omejitev pri pridelavi zaostajajo za povprečjem, ter demografskimi težavami, ki se kažejo kot nizka gostota prebivalcev na km2 ali upadanje prebivalstva, ob hkratnem visokem deležu kmečkega prebivalstva.

Zaradi prepleta različnih talnih in s tem tudi proizvodnih pogojev za kmetovanje je v tem območju prisotna različna raba kmetijskih površin.

Predvsem neugodne talne razmere ne omogočajo razvoj intenzivnih kmetijskih panog. Za ohranitev mozaične pokrajine je potrebno nadaljevati z ekstenzivnim kmetovanjem, da se ohrani proizvodni potencial kmetijskih zemljišč in s tem vzdrževana kulturna krajina. To je predpogoj za nadaljnjo ohranitev ugodnega stanja na področju biotske raznovrstnosti ter omogoča razvoj turističnega potenciala.

Podpora kmetijskim gospodarstvom v drugih območjih, ki imajo pomembne naravne omejitve, zasleduje predvsem naslednje cilje:
- vzdrževanje krajine s spodbujanjem upravljanja zemljišč kljub težkim razmeram kmetovanja in s tem varovanje zlasti tal pred erozijo ali izgubo biotske raznovrstnosti ter
- vzdrževanje kulturne krajine kot turističnega potenciala in prostora za rekreacijo.

 

Upravičenci
Plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih OMD.

 

Podpora

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na hektar.

Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primerjavi s kmetovanjem izven območij OMD.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.

Z uvedbo nove sheme v letu 2017, »Plačilo za območje z naravnimi omejitvami (PONO)« za kmetijske površine na gorskem območju z nagibom med 35 % do 50 % in za kmetijske površine z nagibom enakim ali višjim od 50 % v I. stebru, se pri plačilu OMD upoštevajo tudi plačila iz I. stebra. Stopnja podpore za plačilo OMD se tako določi po naslednji formuli:

OMD plačilo/ha = fiksni del + (št. točk KMG × vrednost točke × 0,45) + preračunano plačilo PONO iz I. stebra

Plačilo OMD je sestavljeno iz treh delov:

  • Fiksni del plačila predstavlja znesek, ki je določen glede na težavnostni razred KMG
  • Variabilni del plačila se izračuna za vsak KMG posebej. Izračuna se kot 0,45 delež zmnožka števila točk, ki so pripisana posameznemu KMG na podlagi registra kmetijskih gospodarstev v OMD in vrednosti točke, pri čemer je vrednost točke 0,40 eura.
  • Preračunano plačilo PONO je v eurih na ha kmetijskih zemljišč v OMD izraženo plačilo PONO

 

(Opis podukrepa M13.2 je posodobljen skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih