Program podeželja

Cilj

Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD).

Opis

Podpora se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju kakor izven teh območij.

Govorimo torej o izravnalnem plačilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Slovenija je pri določitvi območij OMD v okviru tega podukrepa uporabila območja iz programskega obdobja 2007–2013. V okviru reforme OMD bo Slovenija opredelila novo razmejitev območij, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve.

 

Obm s posebnimi omejitvami

 

Območja s posebnimi omejitvami prestavljajo v Sloveniji 10 % površine države, kjer se nahaja dobrih 16 % kmetijskih zemljišč. Kmetje gospodarijo na območjih, ki so prizadeta zaradi specifičnih omejitev, kot so pogoste poplave, prisotnost močne burje, območje barja, prisotnost izrazitih kraških pojavov, ter velika reliefna razgibanost gričevja severovzhodne Slovenije. V vsakem od teh območij krojijo kmetijsko pridelavo drugačne omejitve in se morajo kmetje na njih tudi različno prilagajati, oziroma jim povzročajo različne dodatne stroške ali izpad dohodka. Zaradi navedenih omejitev je v mnogih primerih še prisotna ekstenzivna oblika kmetovanja.

Tudi zaradi navedenih naravnih posebnosti se pomemben del kmetijskih zemljišč še obdeluje na naravi prijazen in pretežno ekstenzivni način. Posledično je zaradi visoke stopnje biotske raznovrstnosti nekaj območij s posebnimi omejitvami v celoti vključeno v omrežje Natura 2000 (Goričko, Ljubljansko barje, Kras, poplavno območje ob reki Krki), nekaj območij pa je vključeno v omrežje Natura 2000 z delom površin (Slovenske gorice, Dravinjske gorice, območje z močno burjo). Čeprav je ponekod opazen vpliv intenzifikacije kmetijstva, se hkrati pojavlja opuščanje ekstenzivnih kmetijskih zemljišč, ki za intenzivno kmetovanje niso primerna. Z nadaljnjo rabo in obdelanostjo kmetijskih zemljišč se tako ohranjajo značilni habitatni tipi in vrste. Z izravnalnimi plačili neposredno prispevamo k ohranitvi ugodnega stanja travišč na teh območjih, ki bi se sicer zarasla, s tem pa bi izginili značilni habitati in/ali vrste.

Mozaična kulturna krajina, velika biotska raznovrstnost in usmerjenost kmetijskih gospodarstev tudi v dopolnilne dejavnosti, predstavlja v teh območjih privlačen prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa, prebivalcem pa se poleg kmetovanja ponuja priložnost izrabiti obstoječe danosti kot pomemben turističen potencial.

Podpora kmetijskim gospodarstvom v območjih s posebnimi omejitvami tako zasleduje predvsem naslednje cilje:
- Vzdrževanje krajine s spodbujanjem upravljanja zemljišč kljub težkim razmeram kmetovanja in s tem varovanje zlasti tal pred erozijo in plazovi, ali izgubo biotske raznovrstnosti;
- Vzdrževanje kulturne krajine kot turističnega potenciala in prostora za rekreacijo.

 

Upravičenci

Plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih OMD.

 

Podpora

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na hektar.

Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primerjavi s kmetovanjem izven območij OMD.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.

Z uvedbo nove sheme v letu 2017, »Plačilo za območje z naravnimi omejitvami (PONO)« za kmetijske površine na gorskem območju z nagibom med 35 % do 50 % in za kmetijske površine z nagibom enakim ali višjim od 50 % v I. stebru, se pri plačilu OMD upoštevajo tudi plačila iz I. stebra. Stopnja podpore za plačilo OMD se tako določi po naslednji formuli:

OMD plačilo/ha = fiksni del + (št. točk KMG × vrednost točke × 0,45) + preračunano plačilo PONO iz I. stebra

Plačilo OMD je sestavljeno iz treh delov:

  • Fiksni del plačila predstavlja znesek, ki je določen glede na težavnostni razred KMG
  • Variabilni del plačila se izračuna za vsak KMG posebej. Izračuna se kot 0,45 delež zmnožka števila točk, ki so pripisana posameznemu KMG na podlagi registra kmetijskih gospodarstev v OMD in vrednosti točke, pri čemer je vrednost točke 0,40 eura.
  • Preračunano plačilo PONO je v eurih na ha kmetijskih zemljišč v OMD izraženo plačilo PONO

 

(Opis podukrepa M13.1 je posodobljen skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih