Program podeželja

Cilj

Vzpostaviti nove kratke dobavne verige in lokalne trge, inovativne pristope na teh področjih ter projekte promocijskih dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezani z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

 

Opis

Namen podukrepa je sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva in razvoja podeželja pri izvajanju projektov s področja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki bodo prispevali k doseganju ciljev razvoja podeželja.

 

Upravičenci

Upravičenci so kmetije ali nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, zadruge, gospodarske družbe ali samostojni podjetnik posameznik, ki so registrirani za živilsko-predelovalno dejavnost.

 

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je do 100 % upravičenih stroškov. V primerih, ko upravičenec delno sofinancira stroške projekta, je lahko stopnja intenzivnosti podpore ustrezno nižja. Najvišja in najnižja dovoljena stopnja podpore bo določena s posameznim javnim razpisom. Delež sofinanciranja stroškov s strani upravičenca se bo upošteval v okviru meril za izbor. Stopnja podpore se ustrezno zniža tudi glede na pravila državnih pomoči.

Znesek podpore za posamezen projekt je odvisen od števila udeležencev v projektu in obsega prodaje ter znaša od 45.000 evrov do 100.000 EUR.

Podpora se dodeli za obdobje trajanja izvajanja projekta za 24 ali 36 mesecev.

 

 (Opis operacije je posodobljen skladno z 2. spremembo PRP z dne 14. 12. 2016)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih