Program podeželja

Cilj

Vzpostaviti sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva in razvoja podeželja pri izvajanju projektov s področja okolja in podnebnih sprememb, ki bodo prispevali k doseganju ciljev razvoja podeželja.

 

Upravičenci

Upravičenci v okviru tega ukrepa so različne oblike sodelovanja, ki vključujejo vsaj dva subjekta:

  • oblike sodelovanja med različnimi subjekti na področju kmetijstva, prehranske verige in gozdarstva ter med drugimi subjekti, ki prispevajo k doseganju ciljev in prednostnih nalog v okviru politike razvoja podeželja, vključno s skupinami proizvajalcev, zadrugami in medpanožnimi organizacijami;
  • operativne skupine EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

 

Opis

Pri izvajanju projektov s področja okolja in podnebnih sprememb bodo prednostno podprti projekti, ki bodo prispevali k doseganju okoljskih in naravovarstvenih ciljev, zlasti v usposobitev in izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov NATURA 2000 ter skrb in učinkovito upravljanje z naravnimi vrednotami ter projekti, ki bodo prispevali k zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda.

 

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je do 100 % upravičenih stroškov. V primerih, ko upravičenec delno sofinancira stroške projekta, je lahko stopnja intenzivnosti podpore ustrezno nižja. Najvišja in najnižja dovoljena stopnja podpore bo določena s posameznim javnim razpisom. Delež sofinanciranja stroškov s strani upravičenca se bo upošteval v okviru meril za izbor. Stopnja podpore se ustrezno zniža tudi glede na pravila državnih pomoči.

Najvišji znesek podpore za posamezen projekt je 250.000 EUR.

Podpora se dodeli za obdobje trajanja izvajanja projekta, vendar ne dlje kot 7 let.

 

(Opis operacije je posodobljen skladno z 2. spremembo PRP z dne 14. 12. 2017)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih