Program podeželja

Cilj

Vzpostaviti sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva in razvoja podeželja pri izvajanju projektov s področja tehnološkega razvoja v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu, ki bodo prispevali k doseganju zastavljenih ciljev razvoja podeželja.

 

Upravičenci

Upravičenci v okviru tega ukrepa so različne oblike sodelovanja, ki vključujejo vsaj dva subjekta:

  • oblike sodelovanja med različnimi subjekti na področju kmetijstva, prehranske verige in gozdarstva ter med drugimi subjekti, ki prispevajo k doseganju ciljev in prednostnih nalog v okviru politike razvoja podeželja, vključno s skupinami proizvajalcev, zadrugami in medpanožnimi organizacijami;
  • operativne skupine EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

 

Opis

Podprti bodo projekti, ki bodo imeli za rezultat nove dosežke in rešitve ter inovativne pristope na področju tehnološkega razvoja v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu.

 

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je do 100 % upravičenih stroškov. V primerih, ko upravičenec delno sofinancira stroške projekta, je lahko stopnja intenzivnosti podpore ustrezno nižja. Najvišja in najnižja dovoljena stopnja podpore bo določena s posameznim javnim razpisom. Delež sofinanciranja stroškov s strani upravičenca se bo upošteval v okviru meril za izbor. Stopnja podpore se ustrezno zniža tudi glede na pravila državnih pomoči.

Podpora se dodeli za obdobje trajanja izvajanja projekta, vendar ne dlje kot 7 let.

 

(Opis operacije je posodobljen skladno z 2. spremembo PRP z dne 14. 12. 2017 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih