Program podeželja

Cilj 

Vzpostaviti sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva, živilstva ali gozdarstva pri izvajanju projektov s področja tehnološkega razvoja in vpeljave inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu ali živilstvu, ki bodo prispevali k doseganju zastavljenih ciljev razvoja podeželja.

Podpora je namenjena:

1. razvoju novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva,

2. prenosu znanj v prakso ter

3. razširjanju rezultatov projekta.

Opis

Podprti bodo pilotni projekti in projekti EIP, ki bodo imeli za rezultat nove dosežke in rešitve ter inovativne pristope na področju tehnološkega razvoja v kmetijstvu, gozdarstvu ali živilstvu.

 

Upravičenci

Upravičenec do podpore je vodilni partner, lahko pa tudi ostali člani partnerstva, če izvajajo upravičene aktivnosti v projektu.

Za izvedbo pilotnega projekta ali projekta EIP se mora vzpostaviti partnerstvo iz najmanj 3 članov (kmetijsko gospodarstvo, svetovalci in raziskovalci), tem pa se lahko pridružijo tudi podjetja, posamezniki, zadruge, nevladne organizacije in drugi.

trikotnik z akterji 01

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je do 100 % upravičenih stroškov. V primerih, ko upravičenec delno sofinancira stroške projekta, je lahko stopnja intenzivnosti podpore ustrezno nižja. Stopnja podpore se ustrezno zniža tudi glede na pravila državnih pomoči.

Za izvedbo pilotnega projekta se lahko, na posamezno vlogo na javni razpis, dodeli podpora, ki znaša od 15.000 eurov do vključno 75.000 eurov.

Za izvedbo projektov EIP se lahko, na posamezno vlogo na javni razpis, dodeli podpora, ki znaša od 75.000 eurov do vključno 350.000 eurov.

Podpora se dodeli za obdobje trajanja izvajanja projekta.

 

Obdobje trajanja projekta

Pilotni projekti lahko trajajo 12, 24 ali 36 mesecev, projekti EIP pa 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

AKTUALNO NA UKREPU M16:

aktualne novice objavljamo na podstrani EIP