Program podeželja

Ukrep 19 (ukrep LEADER) je orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.

Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD), v katerem so LAS poleg sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na voljo tudi sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. S kombinacijo različnih virov financiranja preko pristopa CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Posamezni LAS se je oblikoval na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi, s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih je opredelil v strategiji lokalnega razvoja (SLR).

Pristop omogoča uresničevanje različnih izzivov v različnih okoljih, večjo prožnost pri doseganju ciljev in ustreza dejanskim potrebam lokalnega območja.

Ukrep LEADER se izvaja preko štirih podukrepov:

  • Pripravljalna podpora (podukrep 19.1);
  • Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep 19.2);
  • Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (podukrep 19.3) in
  • Podpora za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep 19.4).

 

Cilj

Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij.

 

Upravičenci 

Upravičenci pri podukrepu 19.1 so lokalna partnerstva, ki bodo pripravila SLR.

Upravičenci pri podukrepu 19.2 so LAS ter fizične in pravne osebe. Če gre za operacijo, ki bi jo bilo mogoče izvesti v okviru t. i. glavnih ukrepov PRP 2014–2020, so upravičenci do podpore samo LAS ali skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno korist in/ali uporabo.

Upravičenci do podpore v okviru podukrepov 19.3 in 19.4 so LAS.

 

Opis

Podpora v okviru podukrepa 19.1 je namenjena za oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne usposobljenosti ter usposabljanje in mreženje za pripravo in izvedbo SLR, ki ga vodi skupnost. Za izplačilo pripravljalne podpore se mora lokalno partnerstvo oblikovati v skladu s pogoji za oblikovanje LAS in pripraviti SLR.

Podpora v okviru podukrepa 19.2 je namenja za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR. V okviru tega podukrepa operacije in vrste ukrepov za izvajanje niso natančno določene, saj je tip operacij odvisen od ciljev, določenih v posamezni SLR. Operacije izbere LAS na podlagi jasnih meril za izbiro.

Sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kakor tudi z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje) je predmet podukrepa 19.3. Za izplačilo podpore se mora upravičenec prijaviti na za ta namen objavljen javni poziv.

Podpora iz podukrepa 19.4 je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, za animacijo območja LAS in pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij. Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije je določen glavni sklad, ki je na podlagi finančnega okvira na posameznem območju LAS prispeval največ finančnih sredstev. Za izvajanje tega podukrepa LAS vlagajo zahtevke za izplačilo.

 

Podpora

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Pripravljalna podpora v okviru podukrepa 19.1 je bila izplačana iz naslova vseh v SLR vključenih skladov na posameznem območju lokalnega partnerstva. Podpora je bila dodeljena v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 20.000 eurov za potrjene SLR.

Pri podukrepu 19.2 stopnjo podpore posamezne operacije določi LAS. Stopnja javne podpore je lahko največ 85 % upravičenih stroškov operacije. Pri določitvi višine odobrenih sredstev se upoštevajo pravila državnih pomoči. Pri določitvi stopnje javne podpore je treba upoštevati, da operacije z dodano vrednostjo (npr. skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna, integrirani projekti) prejmejo višji delež podpore kot tiste brez dodane vrednosti. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 eurov. Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 300.000 eurov.

Stopnja javne podpore pri podukrepu 19.3 je 85 % upravičenih stroškov operacije. Pri določitvi stopnje podpore se upoštevajo pravila državnih pomoči. Najnižji znesek javne podpore je 5.000 eurov. Najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS je 100.000 eurov za posamezno operacijo.

Posamezni LAS lahko za izvajanje podukrepa 19.4 v skladu s sprejetim Partnerskim sporazumom nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov, nastalih pri SLR. Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov. LAS lahko zaprosi za nižjo stopnjo podpore. Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz naslova tega podukrepa je 5.000 eurov.

Za podukrepa 19.2 in 19.3 so upravičeni samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero se odobri izvajanje operacije. Za splošne stroške oz. stroške storitev zunanjih izvajalcev (kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del in stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del) pa velja, da so upravičeni od 1. januarja 2014. Za podukrep 19.4 so upravičeni samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe o potrditvi SLR in LAS.

 

Več informacij:

Zemljevid LAS

V Partnerskem sporazumu izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost določa poglavje 3.1.1 Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

V PRP 2014–2020 lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, določa poglavje 8.2.14 M19 Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (člen 35 Uredbe (EU) št. 1303/2013).

Uporabne povezave:

Spletna stran ENRD - namenjeni pristopu CLLD
Navodila za lokalne akterje o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost (avgust 2014)
Smernice za izvajanje projektov sodelovanja v okviru programov razvoja podeželja 2014–2020 (Guidance for implementation of the leader co-operation activities in rural development programmes 2014-2020, november 2014)
Program razvoja podeželja RS 2014–2020
Partnerski sporazum
Evropski strukturni in investicijski skladi

 

 

Predstavitve:

Delavnica na temo "Ugotovitve kontrole prvih zahtevkov za delovanje LAS" (Razdrto, 29. 3. 2017)

Pregled najpogostejših napak pri zahtevkih za izplačilo za podukrep 19.4 – podpora za tekoče stroške in stroške animacije (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP)

 

PRVO SKUPNO SREČANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (Dvor Jezeršek, 20. 1. 2017) 

1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Andreja Trček, MKGP) 

Navodila za informiranje in obveščanje - označevanje vira sofinanciranja (Matej Štepec, MKGP) 

Predstavitev projekta čezmejnega sodelovanja (Bojana Žaberl, LAS Obsotelje in Kozjansko) 

Goljufije in umetno ustvarjeni pogoji (mag. Denis Minič, ARSKTRP)

***

PREDSTAVITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA IZVAJANJE UKREPA CLLD V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020 (Ljubljana, 22. 6. 2016)

Dne 22. 6. 2016 je v poslovni stavbi Rotonda v Ljubljani potekala delavnica na temo upravičenih stroškov za izvajanje ukrepa o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (ukrep LEADER). Udeleženci predstavitve so bile lokalne akcijske skupine. Na delavnici so bile predstavljene naslednje predstavitve:

- Primeri napak in neupravičenih stroškov preteklega obdobja (Boštjan Gričar, ARSKTRP)

- Vnos vlog za CLLD, podukrep M19.2 (Andreja Hauptman Medved, ARSKTRP)

- Upravičeni stroški in pregled zahtevka za izplačilo (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP)

- Kontrola na kraju samem za ukrep LEADER (CLLD) Programa razvoja podeželja 2014-2020 (Samo Verbič, ARSKTRP)

- Upravičeni stroški za sklad ESRR (Breda Štern in Andreja Budimir, MGRT)

 

 ***

POSVET SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (Lenart v Slovenskih goricah, 27. 5. 2016)

Posvet Slovenskih lokalnih akcijskih skupin je bil organiziran 27. 5. 2016 v Lenartu v Slovenskih Goricah. Osrednja tema posveta so bile državne pomoči v okviru izvajanja LEADER/CLLD. Na posvetu so bile predstavljene naslednje prezentacije:

- Vidik državnih pomoči, Štefan Preglej, MF

- Uredba CLLD - Državne pomoči, Alina Cunk Perklič, MKGP

- Preverjanje de minimisa ob obravnavi vlog in zahtevkov ter sistem poročanja oz. priglasitve, Jernej Kavšek, ARSKTRP

 

***

Povzetek posveta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (z dne 17. 6. 2015, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

Delovni posvet o državnih pomočeh za ukrep LEADER, Štefan Preglej, Min. za finance (16. 6. 2015)

Predstavitev Uredbe CLLD (10. 2. 2015)

Predstavitev Uredbe CLLD (16. 1. 2015):

 

Javna predstavitev drugega predloga PRP 2014-2020 (9. 12. 2014)

LEADER support in relation to State aid rules, Evropska komisija (19. 11. 2014)

 

 

 

(Opis ukrepa M19 je posodobljen skladno z 2. spremembo PRP z dne 14. 12. 2016)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

M19 - Obvestila:

Na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP se nahajajo najbolj pogosta vprašanja in odgovori glede izvajanja CLLD/LEADER, na tej povezavi.

Predlagamo, da v prihodnje vaša vprašanja pošiljate na forum, saj želimo na ta način zagotoviti dostopnost do informacij vsem, ki se srečujejo s podobnimi vprašanji.

M19 - Navodila in obrazci:

- Navodila koordinacijskega odbora CLLD za pripravo in predložitev spremembe strategije lokalnega razvoja; Priloga: Preglednica z obrazložitvijo in utemeljitvijo spremembe SLR (12. 6. 2017)

- Navodila za poročanje za leto 2016 (27. 2. 2017)

- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR) ter Priloga 1 - Časovnica

- Obrazec za letni načrt aktivnosti za podukrep 19.4

- Navodila Evropske komisije o izvajanju dejavnosti sodelovanja v okviru pristopa LEADER v programih razvoja podeželja za obdobje 2014-2020

- Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020

- Obrazec za izdelavo strategij lokalnega razvoja