Program podeželja

David Lotrič 20 SVRK GOV Predelava mesa v suhomastne izdelke IMG 6889 resize

 

Cilj

Izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in izboljšati okoljsko učinkovitost živilskopredelovalnih obratov.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so pravne in fizične osebe ali skupnosti fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov kot gospodarske družbe, zadruge in zavodi, samostojni podjetniki posamezniki, nosilci kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, nosilci kmetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetij, registrirane agrarne in pašne skupnosti, ki izvajajo predelavo mleka na skupnem pašniku oziroma planini ter gospodarska interesna združenja.
Upravičenci, ki so velika podjetja, imajo vsaj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov evrov in je nižji od 200 milijonov evrov.

Upravičenci do podpore so tudi majhne kmetije, ki so opredeljene kot kmetije, ki so imele v letu pred objavo javnega razpisa prihodek iz poslovanja v višini vsaj 4.000 evrov ter nižji od višine ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS v letu pred objavo javnega razpisa. Upravičenci so fizične osebe, ki so nosilci kmetije ali nosilci dopolnilne dejavnosti, ki niso nosilci kmetije. Majhne kmetije so upravičene do naložb do vključno 50.000 evrov skupne priznane vrednosti.

Upravičenci do podpore so tudi mladi kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz podukrepa 4.1.

 

Opis

V okviru podukrepa 4.2 lahko upravičenci dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v predelavo in trženje, in sicer za:

 • gradnjo ali obnovo nepremičnin;
 • prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa za naložbe v ureditev ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov, če gre za upravičenca, ki je nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije;
 • nakup opreme in naprav, kamor spada tudi nakup laboratorijske in IKT opreme, vključene v proces trženja ali predelave;
 • proizvodnjo bioplina z uporabo organskih odpadkov kmetijskega izvora;
 • naložbe za učinkovito rabo energije;
 • pridobivanje  energije iz obnovljivih virov na kmetijskih gospodarstvih in v živilskopredelovalnih obratih, če je energija namenjena lastni porabi;
 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (plačila za storitve arhitektov, inženirjev, svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije itd.).

 

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • obresti na dolgove,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,
 • stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
 • prispevek upravičenca v naravi;
 • obratna sredstva v skladu s pravili o državnih pomočeh in
 • nakup rabljene opreme.

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne in povratne finančne pomoči v obliki finančnih instrumentov.

 

Višina podpore

1. Nepovratna pomoč

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %. Za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode so nižje stopnje javne podpore.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 eurov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore. Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 3.000.000 eurov javne podpore. Upravičenci, ki so srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 5.000.000 eurov javne podpore.

 

 

(Opis podukrepa M4.2 je posodobljen skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih