Program podeželja

M64 Muzej sirarstva in mlekarstva v MlekarniPlanika DavidLotrič IMG 5726 resize

 

Cilj

Spodbuditi nekmetijske dejavnosti za večjo rabo endogenih potencialov, ki bodo ustvarile pogoje za vzpostavitev zelenih delovnih mest oziroma bodo dodatni vir dohodka na podeželju.

 

Upravičenci

Upravičenci so fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, in mikro podjetja na podeželju. Za naložbe dodajanja vrednosti lesu, ki niso podprte v okviru podukrepa 8.6, so upravičenci lahko tudi mala podjetja.

Sedež opravljanja dejavnosti mora biti v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev.

 

Opis

Podukrep 6.4 uvaja finančne instrumente oziroma povratne oblike financiranja, s čimer želimo upravičencem zagotoviti lažji dostop do finančnih virov in na ta način spodbuditi hitrejši gospodarski razvoj podeželja.

Prednostno bodo podprte nekmetijske dejavnosti v povezavi s/z:

  • dodajanjem vrednosti lesu,
  • lokalno samooskrbo,
  • zelenim turizmom,
  • naravno in kulturno dediščino ter tradicionalnimi znanji,
  • socialnim podjetništvom,
  • socialno-varstvenimi storitvami,
  • ravnanjem z organskimi odpadki,
  • pridobivanjem električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije, kot so lesna masa, biomasa, gnoj in gnojnica, voda, veter, sonce.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki povratne finančne pomoči v obliki finančnih instrumentov (garancije za zavarovanje bančnih kreditov).

 

(Opis podukrepa M6.4 je posodobljen skladno s 3. spremembo PRP z dne 14. 11. 2017 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih