Program podeželja

Mala kmetija M6.3 S. Kranjec

Cilj

Omogočiti razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD ter izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov.

 

Upravičenci

Upravičenec do podpore je nosilec kmetije, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (RKG).

Majhne kmetije so kmetije, ki imajo v upravljanju najmanj 3 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), skupno število živali mora biti večje ali enako 3 GVŽ in manjše od 15 GVŽ ter zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, drobnica, jelenjad) v obsegu vsaj 0,7 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja, pri čemer velja izjema za kmetije, vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja.

Do podpore so upravičene tiste majhne kmetije, katerih površine pretežno ležijo na OMD (na teh območjih imajo 50 % in več kmetijskih površin v uporabi).

 

Opis

Podpora v okviru tega podukrepa je namenjena razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD. Razvoj majhnih kmetij je namreč ključen tako z vidika ohranjanja kmetijske dejavnosti kot tudi z vidika izvajanja ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo takšne kmetije na področju varovanja okolja, ohranjanja tipične kmetijske krajine ter poseljenosti na podeželju.

 

Podpora

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči, ki se izplača kot pavšalni znesek za namen uresničitve ciljev triletnega poslovnega načrta.

Znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na upravičenca.

Javna podpora se izplača v dveh obrokih, in sicer:
1. prvi obrok v višini 70 % dodeljenih sredstev se izplača ob izdaji odločbe o dodelitvi pomoči,
2. drugi obrok v višini 30 % dodeljenih sredstev se izplača po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta.

 

(Opis podukrepa M6.3 je posodobljen skladno z 2. spremembo PRP z dne 14. 12. 2016)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih