Program podeželja

DSC 0407 zled SpelaStern resize

 

Cilj

Odprava škode in obnova gozda, poškodovanega po žledu, rastlinskih boleznih in napadu prenamnožene populacije žuželk (kot posledica žledoloma), ureditev gozdnih vlak, nujno potrebnih za sanacijo gozdov.

 

Upravičenci

Zavod za gozdove Slovenije je upravičen do podpore za nakup sadilnega materiala in materiala za zaščito sadik.

Do podpore za odpravo škode in obnovo gozda so upravičeni zasebni in javni lastniki ter solastniki gozdov (tudi agrarne skupnosti). Te upravičence lahko zastopa Zavod za gozdove Slovenije.

 

Opis

Žledolom je v začetku leta 2014 močno prizadel slovenske gozdove. Pojav rastlinskih bolezni in prenamnožene populacije žuželk po tako obsežnih naravnih ujmah, v katerih so bile poškodovane večje količine iglavcev, je bil pričakovan.  Na pojav rastlinskih bolezni in prenamnožene populacije žuželk poleg poškodovanega in polomljenega drevja iglavcev je vplivalo tudi izjemno toplo in sušno vreme v letih 2015 in 2016, ki je dodatno slabilo vitalnost zlasti smreke in omogočalo pospešen razvoj in prenamnožitev podlubnikov. Pojav rastlinskih bolezni in napad prenamnožene populacije žuželk je zaznati tako v nesaniranih, kot tudi v saniranih sestojih (po žledolomu), kjer so po sečnji ostala oslabljena drevesa. Poškodovane gozdove je treba obnoviti in jih zaščititi pred novimi neljubimi posledicami, ki se pojavijo po takih katastrofah. Iz gozda je potrebno odstraniti poškodovan les in drevesa s slabo vitalnostjo, razen tistih, ki so neobhodni za obnovo gozda, saj poškodovana in oslabljena drevesa pomenijo veliko nevarnost za prenamnožitev škodljivih organizmov.

Operacija je namenjena krepitvi ekoloških funkcij gozda preko obnove v naravni nesreči poškodovanih gozdov. Izvaja se na podlagi sprejetih načrtov sanacije gozdov po naravni nesreči, ki jih je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.

V okviru operacije se izvajata dve aktivnosti:

  • nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo ter
  • dela za odpravo škode in obnove gozda, kot so odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov, priprava površin za obnovo, sadnja sadik, zaščita mladja na obnovljenih površinah, nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov ter nega obnovljenih površin in stroški materiala, kot so sadike, tulci, količki, ograje.

Območje sanacije in časovno obdobje upravičenosti

Do podpore so upravičene aktivnosti v okviru podukrepa Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, in sicer samo na območju, na katerem se je prirastni potencial gozda zmanjšal za 20 % in več. Veljavno območje upravičenosti je določeno v javnem razpisu.

Stroški so upravičeni od datuma nastanka naravne nesreče, in sicer od 30. januarja 2014 dalje.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči ter v obliki sadik in materiala, ki ga lastnik prejme od ZGS.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore za nabavo sadilnega materiala in materiala za zaščito sadik je 100 % upravičenih stroškov.

 

Vrsta dela Priznana vrednost na enoto

Delež sofinanciranja

Nega obnovljenih površin 500 €/ha 30 do 50 %
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 585 €/ha

30 do 50 %

Obnova s sadnjo 1.000 €/ha 40 do 60 %
Zaščita mladja na obnovljenih površinah

Individualna zaščita mladja oz. drevesc s tulci (vključno z izdelavo opornih količkov):

1,30 €/kos

Zaščita mladja z ograjo

(vključno z izdelavo kolov oz. škarij):

5,40 €/m

Zaščita mladja oz. drevesc s premazom vršičkov:

125 €/ha

Zaščita mladja oz. drevesc s količenjem

(vključno z izdelavo kolov):

2,30 €/kos

70 do 90 %

Priprava površin za obnovo 335 €/ha 100 %
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov

Posek z motorno žago: 14,5 €/m3

Spravilo s traktorjem: 55,0 €/m3

Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3

100 %

 

Stopnje podpore za posamezna dela odprave škode in obnove gozda so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda (od 30 do 100 %). Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela in materiale so opredeljene v skladu z državnim predpisom.

 

(Opis operacije je posodobljen skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih