Program podeželja

 Naložbe v nakup nove meh DSCN6057 resize  

Cilj

Intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, zlasti v zasebnih gozdovih, povečanje sečnje, profesionalizacija dela v gozdovih in zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter uvajanje učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa.

 

Upravičenci

Upravičenci so pravne osebe, razen občin, in fizične osebe, agrarne, pašne skupnosti, ki so zasebni lastniki, solastniki ali zakupniki gozdov, ter gospodarske družbe in samostojni podjetniki, podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za mikro, mala ali srednja podjetja in se ukvarjajo s sečnjo in spravilom lesa.

 

Opis

Operacija je namenjena trajnostnemu razvoju gozdarstva kot gospodarske panoge preko spodbujanja naložb v gozdarske tehnologije in mobilizacijo. To so naložbe, ki so ključne za trajnostno gospodarjenje z gozdom, krepitev gozdno-lesne verige, večjo profesionalizacijo in varnost dela v gozdovih in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 40 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 1.000 EUR.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

 

(Opis operacije je posodobljen skladno s 3. spremembo PRP z dne 14. 11. 2017 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih